No.1/105วัดโรงวัว
วัดโรงวัว
วัดโรงวัว วัดโรงวัว
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.2/105วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)
วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)
วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว) วัดดอนชัย (ท่าวังพร้าว)
อ.สันป่าตอง ต.ท่าวังพร้าว

No.3/105วัดต้นแหนหลวง
วัดต้นแหนหลวง
วัดต้นแหนหลวง วัดต้นแหนหลวง
อ.สันป่าตอง ต.ท่าวังพร้าว

No.4/105วัดท่าวังพร้าว
วัดท่าวังพร้าว
วัดท่าวังพร้าว วัดท่าวังพร้าว
อ.สันป่าตอง ต.ท่าวังพร้าว

No.5/105วัดมงคล
วัดมงคล
วัดมงคล วัดมงคล
อ.สันป่าตอง ต.ท่าวังพร้าว

No.6/105วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม
วัดศรีรัตนาราม วัดศรีรัตนาราม
อ.สันป่าตอง ต.ท่าวังพร้าว

No.7/105วัดสันควงคำ
วัดสันควงคำ
วัดสันควงคำ วัดสันควงคำ
อ.สันป่าตอง ต.ท่าวังพร้าว

No.8/105วัดกลางทุ่ง (ทุ่งต้อม)
วัดกลางทุ่ง (ทุ่งต้อม)
วัดกลางทุ่ง (ทุ่งต้อม) วัดกลางทุ่ง (ทุ่งต้อม)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.9/105วัดก่อเก๊า
วัดก่อเก๊า
วัดก่อเก๊า วัดก่อเก๊า
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.10/105วัดช่างกระดาษ
วัดช่างกระดาษ
วัดช่างกระดาษ วัดช่างกระดาษ
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.11/105วัดบุญนาค
วัดบุญนาค
วัดบุญนาค วัดบุญนาค
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.12/105วัดป่าลาน (ทุ่งต้อม)
วัดป่าลาน (ทุ่งต้อม)
วัดป่าลาน (ทุ่งต้อม) วัดป่าลาน (ทุ่งต้อม)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.13/105วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม)
วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม)
วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม) วัดรัตนาราม (ทุ่งต้อม)
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.14/105วัดศรีอรุณ
วัดศรีอรุณ
วัดศรีอรุณ วัดศรีอรุณ
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.15/105วัดสบหาร
วัดสบหาร
วัดสบหาร วัดสบหาร
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.16/105วัดสุพรรณรังษี
วัดสุพรรณรังษี
วัดสุพรรณรังษี วัดสุพรรณรังษี
อ.สันป่าตอง ต.ทุ่งต้อม

No.17/105วัดคันธาราม
วัดคันธาราม
วัดคันธาราม วัดคันธาราม
อ.สันป่าตอง ต.สันกลาง

No.18/105วัดบุปผาราม (สันกลาง)
วัดบุปผาราม (สันกลาง)
วัดบุปผาราม (สันกลาง) วัดบุปผาราม (สันกลาง)
อ.สันป่าตอง ต.สันกลาง

No.19/105วัดห้วยส้ม
วัดห้วยส้ม
วัดห้วยส้ม วัดห้วยส้ม
อ.สันป่าตอง ต.สันกลาง

No.20/105วัดอุโบสถ (สันกลาง)
วัดอุโบสถ (สันกลาง)
วัดอุโบสถ (สันกลาง) วัดอุโบสถ (สันกลาง)
อ.สันป่าตอง ต.สันกลาง