No.1/7สระห้าสิบไร่
สระห้าสิบไร่
สระห้าสิบไร่ สระห้าสิบไร่
อ.หนองขาหย่าง ต.หนองไผ่

No.2/7กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ
กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ
กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ
อ.หนองขาหย่าง ต.ท่าโพ

No.3/7ถ้ำเขาปลาร้า
ถ้ำเขาปลาร้า
ถ้ำเขาปลาร้า ถ้ำเขาปลาร้า
อ.หนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง

No.4/7วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง
วัดหนองพลวง วัดหนองพลวง
อ.หนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง

No.5/7วัดเก้านิ้ว
วัดเก้านิ้ว
วัดเก้านิ้ว วัดเก้านิ้ว
อ.หนองขาหย่าง ต.ดอนกลอย

No.6/7วัดทับทราย
วัดทับทราย
วัดทับทราย วัดทับทราย
อ.หนองขาหย่าง ต.ทุ่งพึ่ง

No.7/7วัดพันสี
วัดพันสี
วัดพันสี วัดพันสี
อ.หนองขาหย่าง ต.ท่าโพ