No.1/15ศูนย์ศิลป์สิรินธร
ศูนย์ศิลป์สิรินธร
ศูนย์ศิลป์สิรินธร ศูนย์ศิลป์สิรินธร
อ.วังสะพุง ต.ศรีสงคราม

No.2/15เสมาหินทรายที่บ้านปากแบ่ง และบ้านนาหลัก
เสมาหินทรายที่บ้านปากแบ่ง และบ้านนาหลัก
เสมาหินทรายที่บ้านปากแบ่ง และบ้านนาหลัก เสมาหินทรายที่บ้านปากแบ่ง และบ้านนาหลัก
อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง

No.3/15พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง
พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง
พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง พระพุทธบาทถ้ำผาบิ้ง
อ.วังสะพุง ต.ผาบิ้ง

No.4/15อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง

No.5/15โครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว
โครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว
โครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว โครงการเทิดพระเกียรติผาบ่าว-ผาสาว
อ.วังสะพุง ต.เขาหลวง

No.6/15พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์
พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์
พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์ พระเจดีย์วัดป่าสัมมานุสรณ์
อ.วังสะพุง ต.ผาน้อย

No.7/15ฝายน้ำล้น
ฝายน้ำล้น
ฝายน้ำล้น ฝายน้ำล้น
อ.วังสะพุง ต.ผาน้อย

No.8/15อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม
อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม
อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม
อ.วังสะพุง ต.ทรายขาว

No.9/15สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้
สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ สวนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้
อ.วังสะพุง ต.ปากปวน

No.10/15วัดพัทธสีมาราม
วัดพัทธสีมาราม
วัดพัทธสีมาราม วัดพัทธสีมาราม
อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง

No.11/15วัดถ้ำผาพุง
วัดถ้ำผาพุง
วัดถ้ำผาพุง วัดถ้ำผาพุง
อ.วังสะพุง ต.เขาหลวง

No.12/15น้ำตกบ้านน้ำทบ
น้ำตกบ้านน้ำทบ
น้ำตกบ้านน้ำทบ น้ำตกบ้านน้ำทบ
อ.วังสะพุง ต.เขาหลวง

No.13/15วัดถ้ำคูหาวารี
วัดถ้ำคูหาวารี
วัดถ้ำคูหาวารี วัดถ้ำคูหาวารี
อ.วังสะพุง ต.โคกขมิ้น

No.14/15น้ำตกบ้านน้ำจันทร์
น้ำตกบ้านน้ำจันทร์
น้ำตกบ้านน้ำจันทร์ น้ำตกบ้านน้ำจันทร์
อ.วังสะพุง ต.หนองงิ้ว

No.15/15วัดถ้ำผาหมากฮ่อ
วัดถ้ำผาหมากฮ่อ
วัดถ้ำผาหมากฮ่อ วัดถ้ำผาหมากฮ่อ
อ.วังสะพุง ต.ศรีสงคราม