No.1/2North-Chiang Mai University
North-Chiang Mai University
North-Chiang Mai University North-Chiang Mai University
Hang Dong, Nong Kaeo

No.2/2มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (วิทยาเขตใหม่ ถนนวงแหวน)
Hang Dong, San Phak Wan