มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประชากร จำนวน: 1913 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (4 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวปทุมธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2539 โดย คุณชวน และคุณมานี ชวนิชย์ โดยมีปณิธานที่มุ่งจะขยายโอกาสด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ ศาสนา และสถานะทางเศรษฐกิจสังคม
 
ซึ่งในระยะเริ่มแรกเปิดสอนในสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ในระดับปริญญาตรี 3 คณะ และปริญญาโท 1 สาขาวิชา ตลอดระยะเวลา 18 ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ขยายการดำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันเปิดสอนในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 
รวมทั้งสิ้น 32 สาขาวิชา คณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะการบิน, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะศิลปศาสตร์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์
 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ในช่วงแรกของการดำเนินการ มหาวิทยาลัยกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน เพื่อการผลิตบัณฑิตรองรับภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจึงได้มุ่งเน้นในสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ ต่อมาก็ได้ขยายไปสู่สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้บรรลุผลเป็นที่น่าพอใจ คือบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทำภายในหนึ่งปีนับจากสำเร็จการศึกษา ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.eau.ac.th
โทร โทร: 025771028
แฟกซ์ แฟกซ์: 025771023
แผนที่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย แผนที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 1 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น





คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปทุมธานี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ธัญบุรี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ลำลูกกา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโคก(1)