มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ประชากร จำนวน: 2135 คน  Share Facebook  
Rating: 4/5 (6 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวปทุมธานี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 441 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ดำเนินการสอนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และสถานที่ตั้งของ อาคาร BU Diamond หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ศูนย์ปฏิบัติการทางภาพยนตร์และดิจิตอลอาร์ต (Center for Cinematic and Digital Arts [CCDA])
 
อาคาร Tourism Tower ภัตตาคารจำลอง BU Restaurant ร้าน BU Cafe' ศูนย์กีฬาสุรี บูรณธนิต พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยเครื่องถ้วยโบราณที่สำคัญและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หอประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรือนไทย
 
และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 14001 ทั้งระบบ
 
ปรัชญา (Philosophy) บัณฑิตต้องมีความรู้คู่ความดี มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 
วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นผู้นำ
 
พันธกิจ (Mission) พัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นผู้นำในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย และมีความยั่งยืน
 
ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีค่านิยมร่วมในด้านต่างๆ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อความเป็นเอกภาพ ดังนี้ ความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ อยู่ในแนวหน้า การมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นสากล
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ "มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ" โดยได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของอาจารย์สุรัตน์และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ที่ต้องการก่อตั้งสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ไม่หวังค้ากำไร (Non-Profit)
 
เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อันจะพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณภาพพร้อมด้วยความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาสอดแทรกในวิชาเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงาน ความพร้อมของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน ผนวกกับศักยภาพของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่คงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัยวิทยาการสาขาต่าง ๆ
 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิชาการและทักษะในทางปฏิบัติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา มีจริยธรรม สามารถประกอบอาชีพได้อย่างเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งยังเป็นสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและการค้นคว้าวิจัยวิทยาการด้านต่าง ๆ อันก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนการให้บริการแก่สังคม
 
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่สรรสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี คุณภาพและคุณธรรม
 
เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีความสามารถแข่งขันในระดับสากล
 
เพื่อเป็นสถาบันค้นคว้าวิจัยสรรพวิทยาการอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 
เพื่อเป็นแหล่งรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะยังประโยชน์แก่สังคม
 
เพื่อเป็นสถาบันที่ปลูกฝังความรักชาติ ความเป็นประชาธิปไตย และสำนึกในความเป็นไทย
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะขวนขวายหาวิชา ความรู้ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในภายภาคหน้า แต่ผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นควรตระหนัก ถึงความสำคัญของคุณงาม ความดี ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมและมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวอันจะนำมาซึ่งแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมสืบไป
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.bu.ac.th
โทร โทร: 029020250-99
แฟกซ์ แฟกซ์: 025168553
แผนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต แผนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
มหาวิทยาลัย หมวดหมู่: มหาวิทยาลัย
คำค้น คำค้น: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 8 เดือนที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยเอกชน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองปทุมธานี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองหลวง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ธัญบุรี(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ลำลูกกา(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโคก(1)