วัดพระธาตุไฮสร้อย

วัดพระธาตุไฮสร้อย

วัดพระธาตุไฮสร้อย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุไฮสร้อย ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 30 บ้านไฮสร้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปากกาง อำเภอลอง  จังหวัดแพร่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน  วัดพระธาตุไฮสร้อยเป็นวัดโบราณสร้างมามีอายุไม่ต่ำกว่า 700 ปี
 
เป็นวัดหลวงกลางเวียงลองที่อยู่ ตอนกลางแอ่งลอง ซึ่งร่วมสมัยกับวัดตรอกสลอบ(ร้าง) ที่เป็นวัดหลวงกลางเวียงตรอกสลอบ(ปัจจุบันอยู่ บริเวณสถานีตำรวจ อ.วังชิ้น จ.แพร่) ที่อยู่ทางตอนใต้แอ่งลองและมีแม่น้ำยมไหลผ่านด้านทิศตะวันออก ของเวียงเช่นเดียวกัน มีศิลาจารึกระบุว่ามีการสร้างพระธาตุตรอกสลอบโดยเจ้าเมืองตรอกสลอบขึ้นเมื่อ พ.ศ.1882
 
เวียงลองตรงบริเวณบ้านไฮสร้อยในปัจจุบัน ในอดีตเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองลองยุค แรกประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 ( ช่วง พ.ศ. 1600 - 1699 ) มีกำแพงคันดิน 4 ชั้นและคูน้ำ 3 ชั้น ล้อม รอบด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก ส่วนด้านทิศตะวันออกใช้แม่น้ำยม(กว้างประมาณ 100 เมตร) และด้านทิศ ใต้ใช้ห้วยแม่ลอง(ลึกประมาณ 15 เมตร)เป็นปราการธรรมชาติ
 
สันนิษฐานว่าเดิมกำแพงเวียงลองอาจมี 1 – 2 ชั้น แต่มีการก่อสร้างเพิ่มเป็นจำนวน 4 ชั้นในสมัยพญาเป็กขะจา(พญาหูหิ้น)เป็นเจ้าเมืองลอง เพราะ ช่วงนี้ประมาณพ.ศ.1994 - 2018 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ล้านนาทรงทำสงครามกับพระบรมไตรโลก นาถ กษัตริย์อยุธยา เมืองลองจึงเป็นเมืองหน้าด่านหรือเมืองกันชนของล้านนา ขณะที่อยุธยามีเมืองพิชัย (ปัจจุบันอยู่ในเขตจ.อุตรดิตถ์) เป็นเมืองหน้าด่านและพระบรมไตรโลกนาถเสด็จขึ้นมาประทับสั่งการเมือง ลองในช่วงนี้จึงมีการสร้างคูน้ำคันดินอย่างหนาแน่น
 
ภายในเวียงลองจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ หัวเวียงเป็นที่ตั้งของวัดหลวงหัวเวียง(วัดหัวข่วง) โฮงไชยผีเมือง(พ่อเฒ่าหลวง,แม่นางแก้ว) ถัดลงมาเป็น ข่วงสนามหลวง กาดหลวง คุ้มหลวงเจ้าเมืองและ ญาติวงศ์ กลางเวียงเป็นที่ตั้งวัดมหาธาตุกลางเวียง (วัดพระธาตุไฮสร้อย) มีพระธาตุไฮสร้อยเป็นใจเมือง (สะดือเมือง)หรือศูนย์กลางเมืองลอง
 
ซ้อนทับอยู่กับไม้ใจเมือง(ต้นไทรย้อย) ที่เป็นศูนย์กลางตามความ เชื่อผีดั้งเดิมอยู่ภายในวัด ซึ่งไทรย้อยต้นนี้ด้วยการเป็นไม้ใจเมืองจึงมีการให้ความสำคัญตลอดมา เช่น นำมาตั้งเป็นชื่อวัดว่า "วัดไฮสร้อย" (ไฮ – ต้นไทร, สร้อย - รากไทรที่ย้อยลงมา) หรือจากในจารึกท้าย คัมภีร์ใบลาน(คำส่อ)ของวัดพระธาตุไฮสร้อย พบว่ามักเรียกชื่อวัดหลากหลายตามสภาพแวดล้อมที่ตั้งกับ ต้นไทร
 
เช่น "วัดพระธาตุไฮสร้อยกิ่งย้อยดอนแท่น" "วัดพระธาตุไฮสร้อยดอนแท่นริมยม" หรือ "วัดพระ ธาตุไฮสร้อยดอนแท่นวังต๊ะครัว" และมีพุทธทำนาย(บางตำนานว่าพระเจ้าอโศกทรงทำนาย)ของวัดพระ ธาตุไฮสร้อยก็เชื่อมโยงกับต้นไทรว่า "เมื่อใดต้นไทรย้อย นี้รากย้อยถึงพื้นดิน เมื่อนั้นวัดพระธาตุแห่งนี้จะ มีผู้อุปถัมภ์ให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง"
วัดพระธาตุไฮสร้อย Map วัดพระธาตุไฮสร้อย Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระธาตุไฮสร้อย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)