ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Trang attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรังจัดตั้งขึ้นสืบเนื่องมาจากกรมป่าไม้ได้แบ่งการบริหารงานภายในตามโครงสร้าง โดยงานอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้งหมด สังกัดส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของประเทศไทย
 
การศึกษาวิจัยทางด้านระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ตามเกาะและชายฝั่งต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจใน ด้านการสื่อความหมายธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวชม หรือศึกษาหาความรู้ภายในอุทยานแห่งชาติทั้งหมด
 
ทำให้ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ได้รับการดูแลและป้องกันอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ซึ่งต่อมากรมป่าไม้ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2536 ให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเล ขึ้น โดยดำเนินการจัดตั้งตามแนวทางแผนการจัดการปะการังของประเทศ
 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 แผนงานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม งาน/โครงการจัดการปะการังในพื้นที่เร่งด่วน ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (2536-2537) เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่สังกัดส่วนกลาง กรมป่าไม้ และให้
 
ศูนย์พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทางทะเลดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่คอยเสริมภารกิจของอุทยานแห่งชาติทางทะเล ในพื้นที่โดยทั่วไปและที่สำคัญคือ ศึกษาข้อมูลทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
 
รวมทั้งมีงานด้านป้องกันและปราบปรามพิเศษ ในลักษณะของหน่วยเคลื่อนที่เร็วให้กับพื้นที่แต่ละแห่งตามความจำเป็นของแต่ละอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้ใช้พื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นที่ตั้งที่ทำการและการบริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานดังนี้ 
 
- เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลของทรัพยากรทางทะเลทางฝั่งอันดามัน 
 
- เพื่อใช้เป็นสถานที่พัฒนาบุคลากรทางด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
 
- เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
 
- เพื่อให้เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามพิเศษ ในการเสริมภารกิจทางด้านงานป้องกันอุทยานแห่งชาติทางทะเลทางฝั่งอันดามันตอนล่าง
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล Map ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(15)

Mosque Mosque(1)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(7)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(8)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

Waterfalls Waterfalls(21)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(11)

Bays and Beaches Bays and Beaches(11)

Islands Islands(12)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)