อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ

อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ

อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำท่าแซะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านท่าแซะ ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมเป็นป่าสงวนเป็นที่รวมของลำห้วยเล็กๆของหมู่บ้าน ได้แก่ ห้วยเสือ ห้วยด้วน ห้วยท่ากลิ้ง และห้วยหลุมพอ มารวมกันในที่เดียวกัน มีเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่ ระยะแรกเมื่อปี 2527 หน่วยงานราชการ ร.พ.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการสร้างอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 3 ล้านบาท
 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเพาะปลูกพืช ปี 2551 กรมทรัพยากรน้ำ ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 7.8 ล้านบาท ทำให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้มากขึ้น และกรมพัฒนาท้องถิ่นได้สร้างอาคารที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในปี 2555 กรมทรัพยากรน้ำ
 
ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อขุดลอกอ่างเก็บน้ำและสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า และถนนรอบๆอ่างเก็บน้ำ จาก การสัมภาษณ์กำนันวิโรจน์ ชูโรย กำนันตำบลท่าเคยสรุปได้ว่า การที่ชาวบ้านในตำบลท่าเคยมีความรักสามัคคีกันให้ความร่วมมือในการพัฒนาพื้นทีแหล่งน้ำ และให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหลายๆด้านด้วย
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำบ้านท่าแซะ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)