ป่าพรุหนองแท่นแก้ว

ป่าพรุหนองแท่นแก้ว

ป่าพรุหนองแท่นแก้ว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หนองแท่นแก้ว เป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบล ถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
หนองแท่นแก้วเป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบล ถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 3 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในอดีตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ นานาชนิด เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการเกษตรกรรม เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงตลอดมา
 
ต่อมาหนองแท่นแก้วเกิดการตื้นเขิน ปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ ลดลงตามไปด้วย ในฤดูแล้งจึงไม่มีน้ำเพื่อนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรม ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรได้ประสานกับกรมชลประทานได้จัดทำโครงการพัฒนาหนองแท่นแก้ว ซึ่งเป็นโครงการแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามเอกสารสิทธิ์ น.ส.ล. มีพื้นที่ 409 ไร่ มีการขุดสระ ขนาด 250 x 500 ลึก 4.50 เมตร พร้อมคันดิน โรงสูบท่อส่งน้ำ ถนนคอนกรีต ระบบประปาหมู่บ้าน ระบบ ผันน้ำ ฯลฯ
 
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการระบบไฟฟ้า นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรได้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกพร้อมปล่อยพันธุ์ปลาที่หนองแท่นแก้ว เพื่อเป็นการต่อยอดของโครงการดังกล่าว และมีความเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงขรจึงมีนโยบายที่จะจัดให้มีโครงการสวน นา ป่า คลอง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ขึ้นในบริเวณ หนองแท่นแก้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งตำบลถ้ำสิงขรมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
 
และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน วัดถ้ำสิงขร ถ้ำน้ำ บ่อน้ำพุร้อน และคลองน้ำใส ซึ่งสามารถพัฒนาเชื่อมโยงโครงการดังกล่าว ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ และเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวจากฝั่งทะเล อ่าวไทย อันดามัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามนโยบาย สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี ซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเมืองที่ คนดี เกษตรดี อุตสาหกรรมดี และการท่องเที่ยวดี
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: ป่าพรุหนองแท่นแก้ว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)