หารฉมัน

หารฉมัน

หารฉมัน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
หารฉมัน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะตามธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใน หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม และหมู่ที่ 4 ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ในการทำเกษตรกรรมและหาอาหาร ได้ประสบปัญหาสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ทำให้ปริมาณน้ำลดลงเป็นอย่างมาก
 
ซึ่งสาเหตุเกิดจากวัชพืชที่ปกคลุมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้เกิดตะกอนและสิ่งปฎิกูลต่างๆ มากมาย ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำ นก และสัตว์อื่นๆ ลดน้อยตามลงไป และเมื่อถึงฤดูแล้งน้ำก็แห้งประชาชนก็ไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร จากเหตุการณ์ดังกล่าว นายฐานันดร์ เจริญภักดี นายกอบต.ถ้ำสิงขร
 
จึงได้มีหนังสือเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณไปยังกรมชลประทาน เพื่อขุดลอกหารฉมัน ทำให้สำนักชลประทานที่ 15 ได้เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่ และได้มีแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดทำโครงการแก้มลิงหารฉมัน ซึ่งได้ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ 1 แห่ง ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง ก่อสร้างสะพาน FARM BRIDE 1 แห่ง และก่อสร้างท่อลอดถนน จำนวน 12 แห่ง งบประมาณ 28,087,200 บาท โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (พ.ศ. 2554)
 
ปัจจุบัน โครงการแก้มลิงหารฉมัน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ฟื้นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติกลับคืนมา ต้องขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 15 กรมชลประทาน ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญและดำเนินการให้โครงการแก้มลิงหารฉมันเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งการเกษตรโดยการปลูกปาล์มและพืชพันธุ์นานาชนิด อนาคต หารฉมัน แห่งนี้ จะเป็นแหล่งกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว การแข่งเรือพายและการศึกษาธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็นแหล่งรายได้แก่ชุมชนต่อไป
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
River, Canal Group: River, Canal
Tag Tag: หารฉมัน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)