พิพิธเมืองคนดี

พิพิธเมืองคนดี

พิพิธเมืองคนดี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธเมืองคนดี ศูนย์การเรียนรู้ “พิพิธเมืองคนดี” เป็นอาคารแสดงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเมืองท่าข้าม ประวัติศาสตร์สะพานจุลจอมเกล้า เรื่องราวท่านพุทธทาส ภิกขุ ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงสวนโมกขพลาราม ฯลฯ
 
ภายในอาคารจะนำเสนอในรูปแบบภาพบนฝาผนัง นำเสนอในลักษณะหนังสืออิเล็กโทรนิค ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ที่เยี่ยมชมทุกเพศ ทุกวัย ได้แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นส่วนๆคือ ส่วนแรก เป็นการแสดงเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งล้นเกล้าทั้งสองได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวสุราษฎร์ธานีถึง 15 ครั้งด้วยกัน
 
ถัดไปจะเป็นส่วนแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เล่าเรื่องตั้งแต่การปรากฏหลักฐานของการตั้งเมืองโบราณในดินแดนแถบนี้ ซึ่งก็มีเมืองเวียงสระ เมืองท่าทอง เมืองท่าขนอน เมืองพุนพิน และเมืองไชยา เล่าถึงความสัมพันธ์กับราชอาณาจักรสยามตั้งแต่ครั้ง กรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี วิวัฒนาการของการจัดการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ยุคต้นจนถึงปัจจุบัน
 
บันทึกสำคัญอย่างยิ่งที่ชาวสุราษฎร์ธานีทุกคนควรเข้ามาเรียนรู้ คือเหตุการณ์การเสด็จประพาสเกาะสมุย เกาะพงัน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเหตุการณ์การเสด็จมาประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานนามจังหวัดนี้ว่า “สุราษฎร์ธานี” และตั้งชื่อแม่น้ำหลวงให้ใหม่ว่า “แม่น้ำตาปี”
 
พระบรมธาตุไชยา โบราณสถานสำคัญที่เป็นหลักฐานของความเจริญรุ่งเรือง ของอารยธรรมศรีวิชัยที่ปรากฏในดินแดนแถบนี้ และยังเป็นร่องรอยที่บอกเล่าถึงความเก่าแก่ของเมืองไชยา ที่ชาวไชยาได้ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่มาแล้วเป็นพันปี โดยเฉพาะในเขตสันทรายไชยาอันเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณไชยา ที่ยังมีหลักฐานอื่นๆอีกเช่นโบราณสถานวัดแก้ว วัดหลง และที่วัดเวียง
 
และที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของปรัชญาเมธีศรีสุราษฎร์ คนดีของแผ่นดินที่โลกยกย่อง พุทธทาสภิกขุ ภิกษุผู้ประกาศตนเป็นทาสของพุทธองค์ ผู้ทุ่มเททั้งชีวิตศึกษาจนเข้าใจในธรรม และน้อมนำธรรมะของพระศาสดา มาเรียบเรียงเป็นคำสอนที่เข้าใจง่าย เพื่อทุกคน ชนทุกชาติ ได้เข้าถึงในหลักธรรมคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างแท้จริง
 
กิจกรรมที่น่าสนใจในพิพิธเมืองคนดี เรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประวัติเมืองที่ข้าม พระบรมธาตุไชยา ท่านพุทธทาสภิกขุ และสวนโมกขพลาราม
 
การเดินทาง พิพิธเมืองคนดี ตั้งอยู่ที่เชิงสะพานจุลจอมเกล้า เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
Mobile Mobile: 0816066208
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธเมืองคนดี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)