พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง (วัดเขาพระนิ่ม)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง (วัดเขาพระนิ่ม)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง (วัดเขาพระนิ่ม)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Surat Thani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง เมืองท่าทองเมืองโบราณเก่าแก่ที่มีหลักฐานการเป็นชุมชนมาก่อนประวัติศาสตร์ เป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองเผ่าเซมังและมลายูที่สร้างถิ่นฐานอาศัย ในลุ่มแม่น้ำหลวง และริมฝั่งทะเลรอบอ่าวบ้านดอน เมืองท่าทองมีอารยธรรมร่วมสมัยกับเมืองไชยาเมืองเวียงสระ เมืองท่าขนอน (คีรีรัฐ) และเมืองพุนพินอันเป็นต้นบรรพบุรุษของผู้คนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ชุมชนบริเวณลุ่มน้ำท่าทองได้รับเอาศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย จากเมืองไชยาซึ่งอยู่ฝั่งอ่าวตรงกันข้ามมาพัฒนาท้องถิ่นของตนโดยสร้างพุทธสถานสำคัญขึ้นเป็นแห่งแรกที่ถ้ำวัดเขาพระนิ่มชาวลุ่มน้ำท่าทองได้สละกำลังกายกำลังทรัพย์สร้างพระพุทธรูปเป็นพระประธานเป็นพระนอนหุ้มด้วยทองคำตลอดทั้งองค์จึงเรียกว่า พระทอง และเรียกเขานี้ว่าเขาพระทอง ถ้ำพระทอง
 
ต่อมาได้ทำถนนจากพุทธสถานเขาพระทองไปยังท่าน้ำชายฝั่งคลองเพื่อให้ผู้เดินทางทางเรือได้จอดเรือและได้เดินทางไปยังพุทธสถานได้สะดวกขึ้นจึงเรียกท่าน้ำตรงถนนนี้ว่าท่าเขาพระทองและเรียกบ้านบริเวณนี้ว่าบ้านท่าเขาพระทองต่อมาเรียกว่าบ้านท่าพระทองและเรียกสั้นลงอีกว่าบ้านท่าทอง
 
พุทธสถานเขาพระทองเป็นสิ่งจูงใจให้ชาวลุ่มน้ำท่าทองและบริเวณใกล้เคียงเดินทางมาสักการะบูชาพระทองอยู่เป็นประจำทำให้เจริญรุ่งเรืองมาก ประมาณ พ.ศ. 1340 กรุงศรีวิชัยจึงยกบ้านท่าทองให้เป็นเมืองปกครองบริเวณลุ่มน้ำท่าทองและท้องที่ใกล้เคียง ขึ้นตรงต่อกรุงศรีวิชัยที่ไชยาครั้น พ.ศ. 1350เมืองหลวงของศรีวิชัยย้ายไปนครศรีธรรมราชเมืองท่าทองก็ขึ้นตรงกับนครศรีธรรมราชตั้งแต่นั้นมาโบราณวัตถุอีกอย่างหนึ่งที่พบบริเวณลุ่มน้ำท่าทองคือ พระพิมพ์ดินดิบที่พบที่ถ้ำเขาหลีกที่ทุ่งเขนสิ่งเหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นว่าบริเวณลุ่มน้ำท่าทองเป็นชุมชนที่เจริญด้วยศิลปวัฒนธรรมระดับเมืองมาตั้งแต่ศรีวิชัยเมืองท่าทองตั้งที่เขาพระทองประมาณ 200 ปี
 
นายทรงวุฒิ นพคุณ ส.อบจ.เขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัตถุโบราณของเก่าแก่ของเมืองท่าทองแห่งนี้ จึงเสนอโครงการนี้ให้นายธานี เทือกสุบรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อเห็นชอบและสนับสนุนโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองจากสำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีแนวคิดในการดำเนินงานลักษณะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมไปใช้เพื่อทำให้พิพิธภัณฑ์มีลักษณะเป็น “แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนลักษณะของพิพิธภัณฑ์มีชีวิต”โดยมีวัตถุประสงค์ให้
 
1. เป็นแหล่งรวบรวมเรื่องราวเมืองท่าทอง และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของชุมชนใกล้เคียง
 
2. เป็นแหล่งสนับสนุนการเก็บ รักษา วัตถุโบราณเครื่องใช้ท้องถิ่นที่กำลังสูญหาย
 
3. เป็นศูนย์การเรียนร็ของชุมชนที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตของคนในชุมชน
 
4. เป็นแหล่งบริการ และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
 
5. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะดำเนินการต่อโดยตั้งโครงการขยายแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลโดยจะดำเนินการก่อสร้างทางเดินริมตลิ่งและศาลาอเนกประสงค์ (ท่าเทียบเรือ)บริเวณด้านหลังของอาคารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือเที่ยวชมบรรยากาศ 2 ฝั่งคลองของคลองท่าทองรวมทั้งพาเที่ยวชมแหล่งเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำที่ขึ้นชื่อของอำเภอกาญจนดิษฐ์รวมทั้งจะปรับปรุงต่อเติมบริเวณพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองตลอดจนแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่แห่งใหม่ในอำเภอกาญจนดิษฐ์ในอนาคต
 
การเดินทาง จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้ทางหมายเลข 401 ไปทางอำเภอกาญจนดิษฐ์เลี้ยวซ้ายผ่านตลาดกาญจนดิษฐ์ ไปประมาณ 2.5 กม.เลี้ยวขวาไปตามถนนสาย 4177อีกประมาณ 8 กม. เมื่อข้ามสะพานข้ามคลองท่าทอง เลี้ยวขวาเข้าทางวัดพระนิ่ม ก็จะถึงพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง (วัดเขาพระนิ่ม) Map พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง (วัดเขาพระนิ่ม) Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง (วัดเขาพระนิ่ม)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(7)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(32)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(9)

Waterfalls Waterfalls(34)

Hot Springs Hot Springs(8)

Caves Caves(18)

River, Canal River, Canal(10)

Bays and Beaches Bays and Beaches(30)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(10)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(6)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(8)

Waterpark Waterpark(1)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(2)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)