สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล

สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Satun attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล 70 ม.7 บ้านโกตา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล ตั้งอยู่ในเขตตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยห่างจากอำเภอละงู ประมาณ2 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดสตูลประมาณ 50 กิโลเมตร พื้นที่ของสถานีฯ มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 33 ไร่ 31 ตารางวาโดยมีคลองละงูไหลผ่านกลางแบ่งพื้นที่ของสถานีฯ ออกเป็น 2 แปลง คือ แปลงที่1 เนื้อที่ 17 ไร่ ตั้งอยู่ในเขต หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 
ซึ่งเป็นที่ปลูกสร้างอาคาร ต่าง ๆเช่น อาคารที่ทำการ โรงเพาะฟัก บ่อคอนกรีต บ้านพักข้าราชการและคนงาน เป็นต้น แปลงที่ 2 เนื้อที่ 16 ไร่ 31 ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 13 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นที่ก่อสร้าง ของโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าบกและเต่าน้ำจืดของไทย กรมประมงได้รับงบประมาณในการจัดตั้งสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล เมื่อปี 2526
 
โดยมีเหตุผลในการจัดตั้ง ในขณะนั้นคือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอาน ซึ่งเป็นสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์และพบหลงเหลืออยู่ในคลองละงู จังหวัดสตูล เพียงแห่งเดียว โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า สถานีอนุรักษ์พันธุ์เต่ากระอานและต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ ของหน่วยงานหลายครั้ง เช่น ปี 2527 ใช้ชื่อว่า สถานีอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืดสตูล และต่อมานอกจากจะอนุรักษ์พันธุ์ เต่ากระอานแล้ว
 
ยังมีการรวบรวมพันธุ์เต่าน้ำจืดชนิดอื่น ๆ เช่น เต่าลายตีนเป็ด เต่าหวาย เพื่อการอนุรักษ์และศึกษา การเพาะพันธุ์ ต่อมาปี 2533 ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดสตูล เนื่องจากมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดชนิดต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ต่อมาปี 2540 กรมประมงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและได้ย้ายศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดตรัง จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
 
ซึ่งมีการผลิตพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพิ่มเติม ขึ้น กับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตรัง ปี พ.ศ. ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อ เพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าน้ำจืดและเต่าบกของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงประวัติความเป็น มาตลอดจนประชาสัมพันธุ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสตูลอีกแห่งหนึ่ง
 
การเดินทาง สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล 70 ม.7 ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 074-781299 โทรสาร 074-781872
Mobile Mobile: 074781299
Fax Fax: 074781872
Zoos and Aquariums Group: Zoos and Aquariums
Tag Tag: สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดสตูล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(3)

Mosque Mosque(27)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(1)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(8)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(1)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(10)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(9)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(16)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)