ศิลาจารึกพระปรมาภิไธย

ศิลาจารึกพระปรมาภิไธย

ศิลาจารึกพระปรมาภิไธย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ranong attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศิลาจารึกพระปรมาภิไธย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 เป็นศิลาจารึกพระปรมาภิไธยย่อของรัชกาลที่ 5 มีความเก่าแก่ และเป็นที่เคารพของชาวบ้าน  มีความเก่าแก่ และเป็นที่เคารพของชาวบ้าน เป็นสถานที่สำคัญด่านแรกของจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ในเขตตำบลปากจั่น (ตรงข้ามโรงเรียนบ้าน จปร.) ประมาณกม.ที่ 525 ซึ่งเป็นจุดรอยต่อจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรพอดี
 
ห่างจากตัวเมืองระนอง 86 กม. อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ"หินสลักพระปรมาภิ ไธย จปร." ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจารึกไว้ ครั้งที่พระองค์ ทรงเสด็จประพาส โดยขบวนช้างและม้าจากจังหวัดชุมพร
 
มาประทับแรมคืนที่พลับพลาดอนวังทู้หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2433 และหินสลักพระปรมาภิไธยย่อจปร. และ สก. ของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมทั้งพระนามาภิไธย ย่อ สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงจารึกไว้ครั้งที่เสด็จประพาส จากชุมพรโดยรถยนต์มาทรงเยี่ยมประชาชน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2502
Tag Tag: ศิลาจารึกพระปรมาภิไธย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(4)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(12)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(3)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(10)

Islands Islands(8)

Other natural attractions Other natural attractions(3)