ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phatthalung attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว มีศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม บรรยากาศสดใส
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2542 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร บ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นหมู่บ้านชนบท อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มป่าพรุ ที่ห่างไกลความเจริญ  
 
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ราษฎรได้เข้าเฝ้าเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่ และอาชีพที่ทำรายได้ให้กับครอบครัว เมื่อทรงทราบว่าราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเพราะมีรายได้ต่ำ
       
เนื่องจากการประกอบอาชีพหลัก มีเพียงการทำนาและประมงขนาดเล็ก มีรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่รายได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตของแต่ละปี และสภาพลมฟ้าอากาศ ประกอบกับพื้นดินบางแห่งเป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการทำนาได้ ทำให้ได้ผลผลิตน้อย สภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ
 
อีกทั้งทรงทราบว่า หลังจากราษฎรประกอบอาชีพในแต่ละวันแล้ว ยังมีการประกอบอาชีพเสริมคือ การสานเสื่อกระจูดเพียงอย่างเดียว และยังขาดความรู้ความสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระจูด จึงทรงมีพระราชเสาวนีย์ที่จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ราษฎรในพื้นที่
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว Map ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว Map
Royal Project Group: Royal Project
Tag Tag: ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(19)

Hot Springs Hot Springs(2)

Caves Caves(12)

River, Canal River, Canal(5)

Bays and Beaches Bays and Beaches(6)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)