มัสยิดรายอฟาฎอนี

มัสยิดรายอฟาฎอนี

มัสยิดรายอฟาฎอนี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pattani attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดรายอปาฏอนีหรือ มัสยิดรายาจะบังติกอ ซึ่งเป็นรูปทรงสถาปัตยกรรมมลายูยุคเก่า โครงสร้างทำด้วยไม้จืองาทั้งหลัง มุงด้วยหลังคาที่ทำมาจากกระเบื้องดินเผา ผ่านการซ่อมแซมบูรณะหลายชั่วอายุคน แต่ยังเหลือเค้าของเดิม มัสยิดหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยสุลต่านมูฮำมัดหรือ ตนกูบือซา ในปี พศ. 2374 เป็นสุเหร่าเพื่อใช้ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิม
 
มาถึงในสมัยตนกูสุไลมาน (ตนกูบอซู) พระอนุชาของตนกูบือซา ได้มีการบูรณะสร้างเป็นมัสยิดรายอปาฏอนี โดยมีช่างจากบ้านตาแก๊ะ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี) ลวดลายต่างๆ เช่น ลายเถาวัลย์ อันบ่งบอกถึงวัฒนธรรมมลายูผสมผสานอินเดียยุคดั้งเดิม ประตูมัสยิดทำด้วยไม้จืองา ท้าลมร้อนลมฝนมายาวนานเกือบ 200 ปีได้อย่างแรงกล้า
 
คำว่า ปะฏานี ในภาษาอาหรับ แปลว่า นักปราชญ์ ในภาษาบาลี สันสกฤต ปตานี แปลว่าหญิงที่เป็นใหญ่ ส่วนในภาษามลายูนั้น ปะตานี หมายถึงชาวนา ในพื้นที่ตำบลจะบังติกอ ประกอบด้วย 4 ชุมชน คือ ชุมชนตะลุโบะ ชุมชนตะบังติกอ (วังเก่า,ชุมชนจะบังติกอ(ริมคลอง),ชุมชนตะบังติกอ(วอกะห์เจะหะ) ทิศเหนือ จรดตำบลตะลุโบะ ทิศใต้ จรดชุมชนจะบังติ กอ(วังเก่า) แม่น้ำปัตตานี ทิศตะวันออก จรดถนนยะรัง ซอย 6 ทิศตะวันตก จรดแม่น้ำปัตตานี
Places of Worship Category: Places of Worship
Mosque Group: Mosque
Tag Tag: มัสยิดรายอฟาฎอนี
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(13)

Mosque Mosque(5)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(4)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Local Market Local Market(2)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Waterfalls Waterfalls(3)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(13)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)