พิพิธภัณฑ์โละจูด

พิพิธภัณฑ์โละจูด

พิพิธภัณฑ์โละจูด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Narathiwat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์โละจูด เจ๊ะปอ ลอดิง เป็นกำนันตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เกิดเมื่อ พ.ศ.2471 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จากโรงเรียนบ้านบูเต๊ะกา หมู่ที่ 2 ตำบลโละกูด นอกจากเป็นกำนันแล้ว ยังมีอาชีพเกษตรกรอีกด้วย อาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 95 หมู่ที่ 3 ตำบลโละจูด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ผลงานที่มำให้กำนันเจ๊ะปอได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นในการอนุรักามรดกไทยนั้นมีมากมาย เช่น
         
1.ได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการหวงแหนโบราณวัตถุ และได้ชี้แนะประชาชนให้เห็นคุณค่าของศิลปวัตถุเหล่านั้น
         
2.ได้ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชน  เห็นคุณค่าของมรดกไทยโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังพยายามขยายผลให้ประชาชนได้มีโอกาสจัดเก็บรวบรวมและหวงแหน  รักษามรดกต่างๆ  เหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง
         
3. เป็นวิทยากรบรรยายให้อำเภอ  โรงเรียน  และหน่วยงานราชการต่าง  ๆ  ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการรักษามรดกด้านวัฒนธรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
         
4. สิ่งสำคัญยิ่งคือ ได้จัดรวบรวมศิลปวัตถุ สิ่งประดิษฐ์ จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้น ชื่อ "พิพิธภัณฑ์โละจูด" แล้วเปิดให้บุคคลจากสถานศึกษา  หน่วยราชการ  และบุคคลทั่วไปที่สนใจ  เข้าชมเพื่อศึกษาหาข้อมูลโดยอำนวยความสะดวกให้ทุกเวลา จนทางอำเภอแว้ง ได้กำหนดให้พิพิธภัณฑ์โละจูด แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งปรากฏว่าได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก
 
ประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์โละจูด เมื่อวันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2521 เจ๊ะปอ ลอดิง ได้รับรางวัลกำนันดีเด่นประจำปี 2521 และได้เดินทางไปรับรางวัล ณ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ทางราชการได้นำกำนันดีเด่นทั้งหลายไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง รวมทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กำนันเจ๊ะปอรู้สึกประทับใจในพิพิธภัณฑสถานที่โละจูดขึ้นมาบ้าง
 
คงจะเป็นประโยชน์แก่ลูกหลานในชนบทต่อไป ดังนั้น ในวันที่ 30 ตุลาคม ปีเดียวกันนั้น กำนันเจ๊ะปอจึงได้ประชุมราษฎรในหมู่บ้าน แจ้งความประสงค์ของตนที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และสอบถามดูว่า ใครมีโบราณวัตถุบ้าง ปรากฏว่ามีชาวบ้านหลายคนที่มีโบราณวัตถุประเภทต่าง ๆ และได้มอบโบราณวัตถุเหล่านั้นให้กำนันเก็บรักษาไว้ เช่น นางมีเนาะ ตาเละ นายเจ๊ะโซ๊ะ เจ๊ะเต๊ะ นายสาและ แมเราะ และนายนาแว ยาลี ได้มอบโบราณวัตถุ ได้แก่ มีด พร้า จาน โอ่ง และกริช
 
เกียรติคุณที่ได้รับ
1. ได้รับรางวัลดีเด่นแหนบทองคำของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขณะที่เป็นกำนันอยู่
          
2. รางวัลโล่พระราชทานรางวัลดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อเกษียณอายุแล้ว
          
3. ได้รับเกียรติคุณในฐานะบุคคลผู้ทำประโยชน์จากอำเภอ  และกลุ่ม ชมรมในเขตจังหวัดนราธิวาส ในการช่วยเหลือชาติบ้านเมือง ช่วยเหลือประชาชนในชนบท
          
4. ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทยและโล่พระราชทานและเข็มพระราชทานอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี  2543 จาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ.2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในชีวิต ซึ่งเจ๊ะปอภูมิใจมากที่สุดที่ได้รับเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นในด้านการอนุรักษ์มรดไทย
พิพิธภัณฑ์โละจูด Map พิพิธภัณฑ์โละจูด Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์โละจูด
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(7)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(5)

Museums Museums(3)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(16)

Mosque Mosque(23)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(3)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(15)

Hot Springs Hot Springs(1)

River, Canal River, Canal(2)

Bays and Beaches Bays and Beaches(5)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(4)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Stadium Stadium(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)