มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ก่อตั้งและเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันมีพระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป) เป็นรองอธิการบดีวิทยาเขต นายสมพุทธ ธุระเจน เป็นผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต มีสถานที่ตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
ซึ่งวิทยาเขตแห่งนี้ได้ดำเนินการก่อตั้งโดยพระธรรมรัตโนภาส (ประดับ โอภาโส) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ได้เล็งเห็นว่า มีพระภิกษุ-สามเณรในส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมาก ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา แต่ไม่สามารถเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยสงฆ์ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากข้อจำกัด คือ การที่พระภิกษุสามเณรต่างจังหวัดจะหาวัดที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ ได้นั้นค่อนข้างลำบาก
 
จึงได้ขอขยายวิทยาเขตออกมาตั้ง ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันเป็นเมืองศูนย์กลางของภาคใต้ และได้นำเอาพระนามของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ปฐมกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต และทรงเป็นผู้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นชื่อของวิทยาเขตเพื่อเป็นมงคลนาม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาเขตเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2535 ตามคำสั่งสภาการศึกษามหาวิทยาลัย ที่ 26/2535 ซึ่งทางวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทออกไปรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคมมาแล้วเป็นจำนวนมาก 
 
และตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ย้ายที่ทำการใหม่ไปอยู่ที่วัดป่าห้วยพระ หมู่ 5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่นอกจากวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจะได้จัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ยังได้ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคณะสงฆ์และประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย โดยการได้ขยายห้องเรียนออกไปในจังหวัดใกล้เคียง 2 แห่ง คือ
 
1. ศูนย์การศึกษาสงขลา ตั้งอยู่ภายในวัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ปัจจุบันได้รับบริจาคที่ดินจาก ดร.รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร จำนวน 12 ไร่ 73 ตารางวา ริมถนนลพบุรี-ราเมศวร์ ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างศูนย์การศึกษาแห่งใหม่ ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน
 
2. ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ภายในวัดธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
การบริหารวิทยาเขต วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มีรองอธิการบดี คือพระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง ปญฺญาทีโป) เป็นผู้บริหารสูงสุด มี นายสมพุทธ ธุระเจน เป็นผู้ช่วยอธิการบดี และมีคณะกรรมการวิทยาเขตเป็นผู้ควบคุมดูแลด้านนโยบายและบริหารงาน  หน่วยงานภายในวิทยาเขตได้แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ
 
1. สำนักงานวิทยาเขต มีหน้าที่บริหารทั่วไปภายในวิทยาเขต มีพระครูสิริธรรมาภิรัต,ผศ.ดร. เป็นผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต 
 
2. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มีหน้าที่จัดการศึกษา มีพระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล, ดร. เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
 
3. ศูนย์บริการวิชาการ  มีหน้าที่บริการทางวิชาการแก่สังคม มีพระพุทธิสารเมธี เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ได้ดำเนินการตามภารกิจทั้งสี่ด้านของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน คือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณภาพตลอดมามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลางซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่บริหารและจัดการโดยยึดมหาวิทยาลัยเป็นฐาน
 
เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นนิติบุคคล เป็นรูปแบบที่รัฐให้อิสระในการบริหารและการจัดการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงในการดำเนินงาน และเป็นแบบการบริหารที่ยึดหลักการปกครองตนเอง โดยให้การตัดสินใจ วินิจฉัย สั่งการ สิ้นสุดในระดับองค์กรบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยคือสภามหาวิทยาลัย และให้มีการควบคุมตรวจสอบการบริหารและการจัดการจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
 
มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ประเภทนอกระบบราชการ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางมุ่งเน้นวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา
Tel Tel: 075340499
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช Map มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช Map
University Category: University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Autonomous Universities Autonomous Universities(2)

https://www.lovethailand.org/Tha Sala(1)

https://www.lovethailand.org/Phra Phrom(1)