ตลาดริมน้ำคลองแดน

ตลาดริมน้ำคลองแดน

ตลาดริมน้ำคลองแดน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Si Thammarat attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: วันเสาร์
 
ตลาดริมน้ำคลองแดน (Klongdaen Floating Market) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) โดยนำเอาทรัพยากรทางธรรมชาติ แสดงวัฒนธรรมริมคลอง ทุกวันเสาร์ และนำวัฒนธรรมที่มีอยู่ มาพัฒนาบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยคนในพื้นที่คลองแดนได้มีส่วนร่วม
 
อาศัยธรรมชาติเป็นฐานไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ วิถีทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เน้นธรรมชาติและองค์ประกอบของธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส เรียนรู้ รวมถึงเข้าใจธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนในคลองแดน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้คนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆ กัน และได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น
 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เน้นการอนุรักษ์ ให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน เช่น กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำลำคลอง “คลองแดน” หรือการศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้หรือมีประสบการณ์โดยตรงกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ เช่น กิจกรรมการเข้าค่าย กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติรอบเกาะ การร่วมพิธีกรรมไปพร้อมๆ กับชุมชน
Suburban Living Category: Suburban Living
Floating Market Group: Floating Market
Tag Tag: ตลาดริมน้ำคลองแดน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(9)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(9)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(5)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(44)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(17)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(8)

Local Market Local Market(1)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(6)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(11)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(11)

Waterfalls Waterfalls(43)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(14)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(29)

Islands Islands(2)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(4)