มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chon Buri attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งขึ้นด้วยความสำนึกของผู้ก่อตั้งคือ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ต้องการทำคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติด้วยการสร้าง
สถาบัน การศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญ ให้แก่ประเทศชาติต่อไป
 
มหาวิทยาลัยมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ ในศาสตร์สาขาต่างๆ 
เป็นผู้ที่คิดเป็นและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นผู้ที่มีความเด่นและสง่างามใน การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถพัฒนาสังคมต่อไป
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหนึ่งในห้าแห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2513 โดย 
ดร.สุข พุคยาภรณ์
 
มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน นามว่า "ศรีปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบาน เช่นดอกบัว" พร้อมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายนาม "วิทยาลัย ศรีปทุม" และพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 1, 2 และ 3
 
ต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี ในขณะนั้นเป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญาและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
 
ในปี พ.ศ.2530 ทบวงมหาวิทยาลัย อนุมัติให้มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดดำเนินการอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีและมหาวิทยาลัย ได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์-วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในการเปิดวิทยาเขตชลบุรีเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2530
 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคาร "ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์" (อาคารอเนกประสงค์ 14 ชั้นซึ่งสมบูรณ์พร้อม ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย)
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) เน้นการให้ความรู้ผ่าน การสอนจากอาจารย์ที่มีคุณภาพ และการทำกิจกรรมโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติและฝึกฝน จัดให้นักศึกษาได้ไปทัศนศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง และได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า  "ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม"
 
การเดินทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
Tel Tel: 038743690-9, 038276591
Fax Fax: 038743700
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Map มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(3)

https://www.lovethailand.org/Muang Chon Buri(1)

https://www.lovethailand.org/Bang Lamung(2)