มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ubon Ratchathani attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และสำหรับผู้แสวงหาความก้าวหน้าในทางวิชาการได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม
 
โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนำความรู้และประการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนอย่างเป็นสากลเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีในประเทศ และสนองความต้องการทรัพยากรบุคคลระดับสูงของประเทศ
 
คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชธานี มีปณิธานที่จะถ่ายทอดความรู้ ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าวหน้าให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญา ตลอดจนสนองความต้องการกำลังคนของประเทศ
 
มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย ในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 ณ เลขที่ 487 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-45-312-176-7 และได้รับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2536 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทสภาบันจาก “วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี” เป็น “มหาวิทยาลัยราชธานี” จากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2546
 
ในปีการศึกษาแรกของการดำเนินการสอน มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับความเห็นชอบให้เปิดดำเนินการ 2 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 2 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี
 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การงานและสังคม โดยส่วนร่วม มหาวิทยาลัยได้ขยายคณะและสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขา ในปีการศึกษา 2537-2538 ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 
ในปีการศึกษา 2544 มหาวิทยาลัยราชธานี ได้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 5 สาขาวิชา คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 4 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
 
ในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
 
ในปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร คือหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และในหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 
ในปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต เพิ่มอีก 1 หลักสูตร คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 
ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
 
มหาวิทยาลัยราชธานีได้รับอนุมัติให้รวมกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดรธานี ซึ่งเป็นวิทยาลัยในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2541 ณ เลขที่ 293 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เข้ากับมหาวิทยาลัยราชธานี โดยใช้ชื่อ “มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี”
 
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2549 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานีเปิดดำเนินการ 3 คณะ 4 หลักสูตร คือ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Website Website: www.rtu.ac.th
Tel Tel: 045319900
Fax Fax: 045319911
มหาวิทยาลัยราชธานี Map มหาวิทยาลัยราชธานี Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยราชธานี
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(2)

https://www.lovethailand.org/Muang Ubon Ratchathani(2)