มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Ubon Ratchathani attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีประวัติอันยาวนานในการทุ่มเทให้กับงานบริการด้านการศึกษาแกประชาชนและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเริ่มมาจากโรงเรียนเทคนิค สิทธิธรรม
 
และในปี พ.ศ. 2526 เริ่มก่อตั้งโรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินรอยตามในการบริการด้านการศึกษาแก่ประชาชน ตราบจนทุกวันนี้โรงเรียนโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์เดิม
 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้ดำเนินการก่อตั้ง วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันชั้นนำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 สภาวิทยาลัยดำเนินการเสนอเอกสาร และหลักฐานแสดงความพร้อมด้านต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานอุดมศึกษาเอกชน เป็น "มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น" เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2552
 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 11 สาขา ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการจัดการธุรกิจชุมชน สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการ สาขาการจัดการ (นานาชาติ) สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขานิเทศศาสตร์
 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มี 2 สาขา ได้แก สาขาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาชีพครูระดับปริญญาโท มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริหารการศึกษา สาขาการเมืองการปกครอง และสาขาบริหารธุรกิจและในระดับปริญญาเอกมี 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารกาศึกษา และสาขาวิชาการจัดการ สาขารัฐศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บนพื้นที่ 12 ไร่ โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาและการกีฬาบริการแก่นักศึกษา ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ มีจำนวนประมาณ 4,000 คน และนักเรียนของโรงเรียนโปลีฯ มีจำนวนประมาณ 5,000 คน
Website Website: www.umt.ac.th
Tel Tel: 045283770-3
Fax Fax: 045283773
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น Map มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(2)

https://www.lovethailand.org/Muang Ubon Ratchathani(2)