บ้านแม่หลุย

บ้านแม่หลุย

บ้านแม่หลุย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Mae Hong Son attractions

Attractions in Thailand

บ้านแม่หลุย เป็นกระเหรี่ยงที่เรียกว่า ปกาเกอะญอ จะมีภาษาพูดเป็นของตนเอง เรียกว่า ภาษาปกาเกอะญอ มีวิถีชีวิตที่อบใช้ชีวิตกลมกลืนอยู่ผูกพันอยู่กับป่า อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพรี เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แตกต่างจากคนพื้นราบ หรือคนพื้นเมืองทั่วไป
Suburban Living Category: Suburban Living
Village, Community Group: Village, Community
Tag Tag: บ้านแม่หลุย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(1)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(9)

Museums Museums(3)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(83/133)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(4)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(19)

Local Market Local Market(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(5)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(2)

Waterfalls Waterfalls(12)

Hot Springs Hot Springs(5)

Caves Caves(13)

Flower Field Flower Field(2)

River, Canal River, Canal(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(1)