มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Roi Et attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใต้ร่มธรรม ร่มรื่น ร่มเย็น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนถนนสายร้อยเอ็ด - โพนทอง ห่างจากสนามบินร้อยเอ็ดประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นแหล่งความรู้ตลอดชีวิตของท้องถิ่นต่อไป
 
ความเป็นมา ปี 2544 พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ปี 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Website Website: www.reru.ac.th
Tel Tel: 043556001-8
Fax Fax: 043556009
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Map มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Map
University Category: University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Rajabhat University Rajabhat University(1)

https://www.lovethailand.org/Sela Phum(1)