มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Loei attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เมื่อ พ.ศ. 2536 พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ) ได้ปรารภถึงความจำเป็นของพระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้ มีความลำบากในการเข้าไปศึกษาต่อในส่วนกลาง จึงได้เริ่มโครงการเปิดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่ภิกษุสามเณรขึ้น
 
และได้จัดตั้งกรรมการพิจารณาจัดทำโครงการจัดตั้งวิทยาเขต จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อเสนอขอเปิดเป็นศูนย์ของวิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น โดยท่านพระเดชพระคุณพระธรรมวราลังการ รับอุปถัมภ์ด้านทุนทรัพย์ในการดำเนินการ และได้รับอนุมัติให้เป็นสาขาวิทยาเขตอีสาน ในโครงการนำร่องวิทยาเขตนอกเขต ได้เริ่มเปิดให้การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา
 
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2538 คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ ได้อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตได้ตามมติสภามหาวิทยาลัย ที่ 1/2538 จึงได้จัดตั้งวิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลยขึ้น และได้ย้ายโอนนักศึกษาจากวิทยาเขตอีสานมาสังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
1. เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้
 
2. เพื่อให้ภิกษุสามเณร มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติไม่ขัดพระธรรมวินัย ให้มีความรู้ความสามารถในการบำเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน
 
3. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร มีความรู้ความสามารถในการค้นคว้า โต้ตอบ หรืออภิปรายธรรมแก่ประชาชนทั่วไปได้อย่างกว้างขวาง
 
4. เพื่อให้พระภิกษุสามเณร ได้เป็นกำลังสำคัญในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนทายาทที่เหมาะแก่กาลสมัย
 
5. เพื่อความเจริญก้าวหน้า และคงอยู่ตลอดกาลนานของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการวิทยาเขต มีการบริหารและจัดการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Website Website: www.mbuslc.ac.th
Tel Tel: 042813028, 042830434
Fax Fax: 042830686, 042811255
University Category: University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Autonomous Universities Autonomous Universities(1)

https://www.lovethailand.org/Muang Loei(1)