มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Khon Kaen attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้อนุมัติให้สถาปนา วิทยาเขตแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ให้ชื่อว่าสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ณ วัดศรีจันทร์(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ภายหลัง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ชื่อใหม่ว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้ย้ายไปอยู่ ณ บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสถาปนา ดังนี้ คือ 
 
1. เพื่อเป็นสถานศึกษาด้านพระพุทธศาสนา 
 
2. เพื่อให้เป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศ
 
3. เพื่อให้ศาสนทายาทได้เป็นกำลังในการจรรโลงพระพุทธศาสนาและเป็นศาสนทายาทที่เหมาะสมกับกาลสมัย
 
4. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทางพระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา
 
ทั้งนี้ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอีสาน แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ 1. สำนักงานวิทยาเขตอีสาน 2. ศูนย์บริการวิชาการอีสาน 3. วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
 
เริ่มเปิดให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2543 เป็นต้นมา และได้เปิดศูนย์การศึกษาขึ้นมาอีก 2 แห่งคือ 1. ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี 2. ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
Website Website: www.mbuisc.ac.th
Tel Tel: 043242386
Fax Fax: 043242386
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Map มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน Map
University Category: University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Autonomous Universities Autonomous Universities(1)

https://www.lovethailand.org/Muang Khon Kaen(1)