มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Khon Kaen attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ขยายการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือ ที่วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพออกสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้านในแถบฝั่งแม่น้ำโขง
 
รวมถึงเพื่อเป็นการตอบสนองการเปิดประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 การขยายการศึกษาสู่จังหวัดขอนแก่นของมหาวิทยาลัย จะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้านได้มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ ที่มีความพร้อมด้านคณาจารย์ เครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย สมดั่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่และมีความโดดเด่นด้านไอซีที
 
นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 3 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ปฏิบัติพันธกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างครบถ้วน โดยมีปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตศรีปทุมให้เป็นผู้กอปรด้วย “ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม” 
 
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้สำเร็จการศึกษาออกสู่สังคม และทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาตินำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวไปข้าง หน้าเป็น  “มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่” อย่างแท้จริงต่อไป
 
การเดินทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น 182/12 หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel Tel: 05791111, 05612222 ต่อ 1000
Fax Fax: 043224111 ต่อ 203
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น Map มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(2)

https://www.lovethailand.org/Muang Khon Kaen(2)