มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ โครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2539 และวันที่ 20 เมษายน 2540 โดยอนุมัติให้มีการจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหม่ 5 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถาบันราชภัฏชัยภูมิ  สถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันราชภัฏศรีสะเกษ  สถาบันราชภัฏนครพนม และสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์
 
สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏได้แต่งตั้งให้นายนพพร โฆสิระโยธินรองอธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์  ต่อมาสถาบันราชภัฏมหาสารคามได้เข้ามาเป็นผู้ดูแลการจัดตั้ง
 
ในปีการศึกษา 2542 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญาทั้งหมด 3 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาก่อสร้าง โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ ต่อมา นายนพพร โฆสิระโยธิน ได้ขอย้ายกลับไปปฏิบัติราชการที่สถาบันราชภัฏอุดรธานี สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏจึงได้แต่งตั้งให้ นายสหัส หาญสินธุ์ รองอธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคามมาปฏิบัติหน้าที่แทน
 
ในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ และรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (หลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน) ในโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ (อนุปริญญา)
 
โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมการประถมศึกษา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา และโปรแกรมการจัดการทั่วไป รวมทั้งรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2544 ได้ยกฐานะโครงการจัดตั้งสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ เป็นสถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง พร้อมกับสถาบันราชภัฏใหม่อีก 4 แห่ง จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยแบ่งเป็น 2 คณะ และ 4 สำนัก คือ คณะวิชาการศึกษาทั่วไป คณะวิทยาการวิชาชีพ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
 
และสำนักกิจการนักศึกษา เปิดสอน 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการ โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ คือ  ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การจัดและประเมินโครงการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ)
  
ในปีการศึกษา 2544 ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ และเปิดรับนักศึกษาภาคพิเศษ (หลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน) ในระดับอนุปริญญาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และการศึกษาปฐมวัยในระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษาและการจัดการทั่วไป รวมทั้งรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 
ในปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรปริญญา 4 ปี ในภาคการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์และหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  
ในปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในภาคปกติโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏกาฬสินธุ์มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยให้แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงที่ประกาศเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. สำนักงานอธิการบดี 2. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 
ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดีและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการโดยให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 2 กอง คือ 1. กองกลาง 2. กองนโยบายและแผน
 
และให้แบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็น 1 สำนักงานคณบดีและ 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชาศิลปศาสตร์
 
ในปีการศึกษา 2550 ส่วนราชการที่จัดตั้งตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้แก่หน่วยงานเทียบเท่ากอง ดังนี้ 1. กองบริการการศึกษา 2. กองบริการวิชาการ 3. กองพัฒนานักศึกษา 4. กองวิจัยและพัฒนา 5. กองศิลปะและวัฒนธรรม ต่อมา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ได้กลับไปใช้การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง  และมีหน่วยงานระดับกอง 2 กองเช่นเดิม
Tel Tel: 043602038, 043602042, 043602055
Fax Fax: 043602044
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ Map มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ Map
University Category: University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Rajabhat University Rajabhat University(1)

https://www.lovethailand.org/Na Mon(1)