อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Kalasin attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง เพื่อพัฒนาตามความต้องการของราษฎร สำหรับแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของราษฎร ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ การเมือง โดยเน้นให้เป็นแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านและปัจจัยพื้นฐานในการใช้การพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของราษฎร
 
สภาพทั่วไปของตำบลหนองห้างเป็นที่สูงทางทิศเหนือของตำบล ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล  450  เมตร ลาดต่ำลงสู่ทางทิศใต้ของตำบลซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 170 เมตร ทำให้สภาพพื้นที่ของตำบลเป็นที่ลุ่มสลับกับที่ดอน มีลำน้ำธรรมชาติไหลผ่านคือ ลำห้วยม่วง ประชากรมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายแบบชุมชนพึ่งตนเอง
 
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร (ทำนา) โดยฤดูฝนจะปลูกข้าวพันธุ์ กข 6 ข้าวหอมมะลิ พื้นที่การเกษตรของราษฎรต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดประมาณ 2,900 ไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง มีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 1,419.995  ลบ.ม./ ปี
 
อ่างเก็บน้ำเดิมมีความจุเล็กเก็บกัก 560,000 ลบ.ม. (ระดับเก็บกัก+194.50) และระดับหลักทำนบ+196.50 ซึ่งจะเห็นได้ว่าศักยภาพน้ำต้นทุนเอื้ออำนวยให้สามารถเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำได้จึงทำการปรับปรุงโดยการระดับเก็บกักน้ำ เพื่อเพิ่มความจุอ่าง ประกอบกับเป็นวิธีการชะลอน้ำด้วยการสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อเก็บสะสมน้ำไว้ใต้ผิวดินส่วนหนึ่ง    
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Tag Tag: อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(3)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(3)

Art Gallery Art Gallery(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(21/55)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(6)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(4)

Caves Caves(2)

River, Canal River, Canal(3)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(2)