พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Samut Songkhram attractions

Attractions in Thailand

พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 จากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านเขายี่สารเป็นเบื้องแรก โดยต่างช่วยกันเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ , ศิลปวัตถุ จากวัดเขายี่สารและบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจได้ชม ในครั้งนั้นมีพระภิกษุนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รูปหนึ่งกำลังจัดทำโครงงานเสนออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่กำลังศึกษาอยู่
 
จึงได้ใช้ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้จัดนำเสนออาจารย์เป็นผลงานประกอบการศึกษาด้วย หลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้ช่วยกันระดมทุนด้วยการบริจาคเงินและสิ่งของเพิ่มเติม พร้อมทั้งขออนุญาตจากวัดเขายี่สารใช้ใต้ถุนศาลาการเปรียญเป็นสถานที่จัดแสดง ท่านเจ้าอาวาสวัดเขายี่สาร คือ พระครูสมุทรวิสุทธิคุณได้บริจาคเงินสมทบอีกจำนวนหนึ่ง จึงได้เริ่มจัดสร้างเป็นห้องพิพิธภัณฑ์ขึ้น
 
จากนั้นมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นบริหารและดูแลจัดการ มีนายธนู พยนต์ยิ้ม เป็นหัวหน้าพิพิธภัณฑ์ ชาวบ้านต่างผลัดเปลี่ยนเวรกันมาเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
 
ต่อมาในปลายปี พ.ศ.2540 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ชุดใหม่ มีนางสิริอาภา รัชตะหิรัญ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งนี้ได้ติดต่อเชิญนักวิชาการด้านโบราณคดี มานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร คือ รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
 
หลังจากนั้นได้มีศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากรและองค์กรเอกชน คือ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล โดยส่งนักวิชาการและเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดระบบทำทะเบียนวัตถุสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ นำโดยคุณวลัยลักษณ์ ทรงศิริ ทั้งยังได้สนับสนุนการขุดค้นทางโบราณคดีที่บริเวณ " อู่ตะเภา"
 
ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาพบว่าน่าจะเป็นบริเวณชุมชนเก่า จากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมหลักฐานต่างๆ ทำให้พบว่าชุมชนบ้านเขายี่สารเป็นชุมชนโบราณร่วมสมัยกับการเกิดของกรุงศรีอยุธยา และมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องกันมาอย่างไม่ขาดตอน เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
 
ในด้านแหล่งทุนนั้น ได้มีการเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนในการจัดตั้ง " พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านเขายี่สารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ " จากกองทุนชุมชน ธนาคารออมสิน หรือ SIF ซึ่งได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนจำนวน 1,201,141 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยชาวชุมชนบ้านเขายี่สารสมทบเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง
 
จากนั้นจึงได้ขออนุญาตวัดเขายี่สารใช้สถานที่บนศาลาการเปรียญเป็นที่จัดแสดงด้วย เมื่อการจัดพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารสำเร็จลง จึงเปิดให้เข้าชมโดยมีตำบลยี่สาร เป็นหน่วยงานดูแลและมีชาวชุมชนบ้านเขายี่สารเป็นคณะกรรมการบริหารงานพิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สารได้มีส่วนทำให้ชาวชุมชนเกิดความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน อีกทั้งเป็นสถานที่ที่จะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่นเขายี่สารได้อย่างกว้างขวางต่อไป
พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร Map พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร Map
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์บ้านเขายี่สาร
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(1)

Museums Museums(6)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(34)

Church Church(1)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(2)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(2)

Floating Market Floating Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

River, Canal River, Canal(1)

Bays and Beaches Bays and Beaches(1)

Other natural attractions Other natural attractions(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)