มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 3.1/5 (15 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย ขึ้น เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ จังหวัดสุโขทัยนั้นในอดีตคือกรุงสุโขทัยในยุคสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 ได้มีมติเห็นชอบโครงการยกฐานะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย เป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับงบประมาณแผ่นดินเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระยะดำเนินการก่อสร้าง เมื่อแล้วเสร็จ ก็จะเปิดสอนคณะใหม่ที่วิทยาเขตแห่งนี้
Tel Tel: 055945112-4
Fax Fax: 055945112
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย Map มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย Map
University Category: University
Public university Group: Public university
Tag Tag: มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย
Last Update Last Update: 7 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Public university Public university(1)

https://www.lovethailand.org/Muang Sukhothai(1)