วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล

วัดพิพัฒน์มงคล

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Sukhothai attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพิพัฒน์มงคล ตั้งอยู่เลขที่ 464 หมู่ที่ 9 บ้านท่าชุม ตำบลทุ่งเสลี่ยม (ตำบลกลางดง เขต 1 ในเขตปกครองคณะสงฆ์) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย สร้างขึ้นบนพื้นที่ของวัดร้างกลางทุ่งบ้านท่าชุม
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย รัตนอุโบสถ พุทธวิหารลายคำ เจดีย์ อาคารสุวรรณหอคำหลวง กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ ศาลาอบรมธรรม ศาลาอเนกประสงค์ อาคารเรียนพระปริยัติธรรม ศาลาราย โรงครัว พุทธมณฑจำลอง และสวนปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย พระพุทธรัตนมณี หลายสิบองค์ ซึ่งขุดพบได้บริเวณสร้างวัด และพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

วัดพิพัฒน์มงคล เดิมทีเป็นป่ารกร้างกลางทุ่ง มีซากฐานพระเจดีย์ ฐานพระอุโบสถ และโบราณวัตถุต่างๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในกรุพระเจดีย์ สันนิษฐานว่าเคยเป็นอารามหลวงมาก่อน น่าจะสร้างขึ้นในสมัยเวียงมอก (พ.ศ.1672)นับถึงปัจจุบันมีอายุประมาณ 881 ปี ซึ่งมีพระครูวรคุณประยุต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ขณะจาริกธุดงค์ผ่านมาได้พักปักกลดบริเวณนี้เริ่มบูรณะก่อสร้างขึ้นมาใหม่
 
ได้รับการตั้งวัดว่า “วัดพิพัฒน์มงคล”เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2528 และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2548 ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้วัดพิพัฒน์มงคลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งมีกำหนดเขตกว้าง 7 เมตร ยาว 35 เมตร โดยมีนาย จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 22 ตอนที่ 66 ง นับถึงปัจจุบันนี้วัดพิพัฒน์มงคล มีอายุได้ 28 ปี ปัจจุบันมีพระครูวรคุณประยุต ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส
วัดพิพัฒน์มงคล Map วัดพิพัฒน์มงคล Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพิพัฒน์มงคล
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(5)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(10)

Museums Museums(6)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(40)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(3)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(2)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(8)

Caves Caves(4)

River, Canal River, Canal(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)