มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Pathum Thani attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา เริ่มเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2544 เป็น ปีการศึกษาแรก ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้บริหารสถาบันที่ จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งทางด้านคุณธรรม และวิชาการ เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสังคมสภาพแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกำลัง สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ กลางทางการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆที่ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคมทั้งในและต่างประเทศ
 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาที่มีประสบการณ์ใน การดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นเวลานาน ทำให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และมีความชำนาญในการสอนแบบบูรณาการ ที่สามารถดึงเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมการสอน ด้วยความเข้มข้นทางภาษาอังกฤษ ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นผู้นำทางด้านวิทยาการในด้านต่างๆอย่างสมบูรณ์
 
การเดินทาง 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel Tel: 025331000
Fax Fax: 025331020
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต Map มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(7)

https://www.lovethailand.org/Muang Pathum Thani(2)

https://www.lovethailand.org/Klong Luang(1)

https://www.lovethailand.org/Thanya Buri(2)

https://www.lovethailand.org/Lam Luk Ka(1)

https://www.lovethailand.org/Sam Khok(1)