มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Nakhon Sawan attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยภาคกลาง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษาเอกชน (สกอ.) ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กุมภาพัฯธ์ 2529 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเปิดสอนทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 
เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในเขตภาคกลาง และภาคเหนือ และเพื่อแบ่งเบาภาระ ด้านการจัดการ การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
 
นักการศึกษา ของจังหวัด 2 ท่าน คือ ดร.โสภิต สถิรางกูร และอ.สุรีย์ สถิรางกูร จึงได้จัดตั้ง สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนชื่อ“วิทยาลัยภาคกลาง” ขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์
 
จากการเริ่มต้นเพียงคณะวิชาเดียวคือ คณะบริหารธุรกิจ ในปี 2529 วิทยาลัยภาคกลางได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึง ปี 2537 วิทยาลัยภาคกลางได้เพิ่มคณะวิชาจนในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 5 คณะวิชา 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 26 หลักสูตร ในปี 2539 จัดตั้งบัณฑิตมหาวิทยาลัยเพื่อเปิดการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในปี 2540 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต (MPA) และในปี 2551 เปิดสอนระดับปริญญาเอกในสาขา วิชาการบริหารอุดมศึกษา
 
วิทยาลัยภาคกลางได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยภาคกลาง” ในวันที่ 31 ตุลาคม 2545
Website Website: www.tuct.ac.th
Tel Tel: 056801629, 056801822-4
Mobile Mobile: 0865234862
มหาวิทยาลัยภาคกลาง Map มหาวิทยาลัยภาคกลาง Map
University Category: University
Private University Group: Private University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยภาคกลาง
Last Update Last Update: 3 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Private University Private University(2)

https://www.lovethailand.org/Muang Nakhon Sawan(2)