พิพิธภัณฑ์ไทยพวน

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน

พิพิธภัณฑ์ไทยพวน

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Lop Buri attractions

Attractions in Thailand

พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทราย  ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จัดตั้งขึ้นโดยสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านทราย มีอาจารย์สมคิด จูมทอง อดีตอาจารย์จากโรงเรียนบ้านทราย เป็นประธานสภาวัฒนธรรม  พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เริ่มต้นจากการรับบริจาคสิ่งของมีค่าเก่าๆ   ทั้งข้าวของเครื่องใช้ ของโบราณจากคนในชุมชน เพื่อจัดแสดง เรื่องราวประวัติความเป็นมา ชาติกำเนิด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตของชาวไทพวนบ้านทราย 
 
ไทยพวนตำบลบ้านทราย เป็นชนชาติที่สืบเชื้อสายมาจากชาวพวน ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมตั้งอยู่ที่เมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ต่อมาได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเมื่อราว 200 ปีมาแล้ว โดยแยกย้ายกันอยู่ในทุกภูมิภาครวมทั้งหมด 19 จังหวัด และพื้นที่ของตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ก็เป็นพื้นที่หนึ่งในการตั้งถิ่นฐาน และถือได้ว่าอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีมีชาวไทยพวนอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
 
ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนบ้านทราย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือน การจำลองกวงเฮือน(ห้องนอน) การทำผ้าทอมัดหมี่ เรือโบราณ นางกวัก ตู้โชว์จัดแสดงเครื่องแต่งกายของชาวไทยพวน ประเพณีสิบสองเดือน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงวัตถุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากแหล่งโบราณคดีวัดจันเสน และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ซึ่งที่บ้านเชียงนี้ชาวพวนบ้านทรายถือว่าเป็นพี่น้องชาวพวนด้วยกัน
 
ประเพณีที่น่าสนใจของชาวไทยพวนอาทิ ประเพณีเส่อกระจาด (ช่วงเดือนพฤศจิกายน) และเทศน์มหาชาติ จัดกันภายหลังเทศกาลออกพรรษา ซึ่งจัดก่อนวันเทศน์มหาชาติ 1 วัน เพื่อเป็นการเยี่ยมเยือนพบปะสนทนา และทำบุญเทศน์มหาชาติร่วมกันในวันรุ่งขึ้น เชื่อกันว่า การได้ฟังเทศน์มหาชาติจบทั้ง 13 กัณฑ์ ในวันเดียวกันจะทำให้ได้กุศลผลบุญมาก  
 
ประเพณีกำฟ้า (ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ) เป็นประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนในด้านเกษตรกรรม มีความหมายและความสำคัญคือ เป็นการนับถือ สักการะบูชา (เป็นคำในภาษาพวน) เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เกิดความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะมีการทำบุญถวายข้าวจี่ ข้าวหลาม
 
แม้ว่าการจัดการของวัตถุในพิพิธภัณฑ์ยังไม่เป็นระบบ และการจัดแสดงอย่างง่ายตามวิถีหรือความสามารถในชุมชนที่พึงจะมี แต่พิพิธภัณฑ์ไทยพวนบ้านทรายก็นับเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน  ที่จะทำให้เกิดการสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไป
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์ไทยพวน
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(5)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(2)

Royal Palace Royal Palace(1)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(10)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(25)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(2)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(1)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Floating Market Floating Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(2)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(5)

Waterfalls Waterfalls(5)

Caves Caves(3)

Flower Field Flower Field(1)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Zoos and Aquariums Zoos and Aquariums(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(4)

Outdoor and Adventure Activities Outdoor and Adventure Activities(1)