มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Population Population:   Share Facebook  
Rating: 4.1/5 (7 votes)
Search By Search By District | Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อสถาบันว่า"สถาบันราชภัฎ" จากวิทยาลัยครูเดิมเพื่อให้สอดคล้อง กับความหลากหลายการผลิต บัณฑิตของสถาบันโดยให้สถาบันราชภัฎเชียงราย เป็นส่วนราชการในสำนักงานสภา
 
สถาบันราชภัฎสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและให้สำนักงานสภาสถาบันราชภัฎ เป็นนิติ บุคคล มีฐานะเทียบเท่ากรมใน กระทรวงศึกษาธิการมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ ผศ.สุเทพ พงษ์ศรีวัฒน์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของสถาบันราชภัฎเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2538
Website Website: www.crru.ac.th
Tel Tel: 053776000
Fax Fax: 053776001
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Map มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Map
University Category: University
Tag Tag: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Last Update Last Update: 6 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)

     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

University University

Rajabhat University Rajabhat University(1)

https://www.lovethailand.org/Muang Chiang Rai(1)