กำแพงเมืองจีนจำลอง

กำแพงเมืองจีนจำลอง

กำแพงเมืองจีนจำลอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Chiang Rai attractions

Attractions in Thailand

เปิดให้เข้าชม : วันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา : 09.00 – 17.00 น. 
 
ข้อมูลติดต่อ มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - กำแพงเมืองจีนจำลอง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย 
 
มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี - กำแพงเมืองจีนจำลอง พื้นที่การดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ “มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี” ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือบนเนินเขาน้อยใหญ่ ในพื้นที่กว่า 119 ไร่
 
วัตถุประสงค์
1. เฉลิมพระเกียรติต่อราชวงศ์จักรี
2. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
3. ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและวัดวาอาราม
4. เพื่อร่วมมือองค์การการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์และสังคมสงเคราะห์
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองประการใด
 
พื้นที่การดำเนินการก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ “มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี” ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายมือบนเนินเขาน้อยใหญ่ ในพื้นที่กว่า 119 ไร่ อันสวยงามของบ้านใหม่หนองบัวแดง เลขที่ 171 หมู่ 15 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย
 
ประตูทางเข้าของมูลนิธิฯ มี 2 เส้นทาง ทางด้านทิศตะวันตกเป็นซุ้มประตูทางล้านนา ส่วนประตูทางเข้าทางด้านทิศตะวันออก เป็นซุ้มประตูลักษณะกำแพงดินเมืองโบราณชื่อ “ซุ้มประตูวิเศษไชยศรี”
 
เมื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ของมูลนิธิฯ ภายในบริเวณโดยรอบจะพบกับความอลังการของตัวอาคารต่างๆ ตามเนินเขาน้อยใหญ่ในหลายรูปทรงและวัฒนธรรม กลมกลืนกับสวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนไม้เศรษฐกิจนานาพันธุ์ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เหมาะแก่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอย่างยิ่ง
 
“อาคารอเนกกุศลสงเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรราครบ 72 พรรา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 โดยได้รับ พระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารทั้งสองด้าน โดยอาคารแห่งนี้ใช้เป็นที่ส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน สงเคาระห์ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมอาชีพของผู้ยากไร้ด้านเกา6รกรรม
 
บริเวณหน้าอาคารอเนกกุศลสงเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ เป็นที่สักการะขอพรจากอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ตบแต่งด้วยลวดลายไทยอันสวยงาม โดยมีศาลาแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลในพระราชวงศ์จัดตั้งเคียงคู่
 
เดินไปตามทางภายในโครงการก่อนถึงสระน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 3 บ่อ สามารถแวะสักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน “เทวาย” ก่อนขึ้นชม “อาคารจตุรมุข” ซึ่งอยู่ยอดเขาลูกขวามือ เป็นอนุสรณ์สถานและเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระเกียรติคุณของ “พระราชวงศ์จักรีทุกพระองค์” และ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ของปวงชนชาวไทย ภายในอาคารจตุรมุขประดิษฐานพระพุทธรูปหยก “พระพุทธมหามณีรัตนมงคล” หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ไว้ให้กราบไหว้บูชา
 
ด้านหลังอาคารจตุรมุขมีอาคารบรรจุ “พระธาตุจำลอง 12 ราศี” เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาและสักการะแก่ประชาชนทั่วไป และถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
“อาคารหอเทียนฐานคุณธรรมเทียมฟ้า” ซึ่งอยู่ยอดเขาลูกซ้ายมือ ตัวอาคารสร้างเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อร่วมถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
 
เนื่องในวโรกาสมหามงคล ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้รับการวางศิลาฤกษ์ โดย ฯพณฯ องคมนตรี ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม2547
 
ผู้ริเริ่มการก่อสร้างโดย อ.เกรียงไกร ชำนิการโกศล เพื่อทดแทนแผ่นดินและเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี และได้รับการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 โดยมี พล.อ.นิพนธ์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี
 
นอกจากนั้นในยอดเขาหอเทียนฐานฯ สามารถชมทิวทัศน์และสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ได้ไม่แพ้กันกับบนยอดเขาที่ตั้งศาลาจตุรมุขฯ มูลนิธิฯ ได้จัดสร้าง “กำแพงเมืองจีนจำลอง” ล้อมรอบพื้นที่ของมูลนิธิฯ จากซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันตกถึงซุ้มประตูทางด้านทิศตะวันออก รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
 
ที่ทอดตัวขึ้นลงไปตามเนินเขาสวยงามเหมือนสัมผัสบรรยากาศของประเทศจีนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทย-จีน และสามารถออกกำลังกายโดยการเดินชมบรรยากาศของสวนดอกไม้นานาพรรณภายในโครงการไปตามกำแพงเมืองจีนจำลองแห่งนี้ด้วย
 
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังมีโครงการก่อสร้างอีกมากมาย เช่น
- ซุ้มประตูจีนเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร
- อาคารที่ประทับพระโพธิสัตว์ (กวนอิม 84 ปาง)
- อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 50 พรรษา
 
อ.เกรียงไกร ชำนิการโกศล (ประธานอำนวยการก่อสร้าง)ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างโดย
1. มูลนิธิอุบลรังสีจุฬามณี
2. มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง
3. ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาโดยทั่วไป
Tel Tel: 053735388, 024419926, 024419842
Places of Worship Category: Places of Worship
Tag Tag: กำแพงเมืองจีนจำลอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(3)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(3)

Museums Museums(7)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

Educational Places Educational Places

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(3)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(38)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(9)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(14)

Local Market Local Market(5)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(18)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(13)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(7)

Waterfalls Waterfalls(16)

Hot Springs Hot Springs(6)

Caves Caves(8)

River, Canal River, Canal(10)

Sea, Beach Sea, Beach(1)

Other natural attractions Other natural attractions(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(1)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)

Shopping Shopping

Shopping and Night Market Shopping and Night Market(2)

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism

Call Customer Service in Tourism Call Customer Service in Tourism(1)