วัดดุสิดาราม

วัดดุสิดาราม

วัดดุสิดาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดุสิดาราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2100 และรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2100 หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า ตอนที่กล่าวถึงพระอารามหลวงในกรุงศรีอยุธยา ระบุชื่อวัดแห่งหนึ่งว่า วัดดุสิตมหาพระนเรศวรทรงสร้าง สันนิฐานว่า วัดนี้ มีเจดีย์สูงใหญ่เป็นโบราณสถานสำคัญของวัด
 
มีลักษณะเช่นเดียวกับเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล แต่มีขนาดเล็กกว่า ฐานเจดีย์วัดดุสิดารามเป็นฐานแปดเหลี่ยมและปรากฏร่องรอยว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังคล้ายคลึงกับส่วนฐานของเจดีย์ทองแดงวัดมเหยงค์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายราวรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
ต่อมากรมศิลปกรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 /ตอน 59 ง ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 จึงสรุปได้ว่าวัดดุสิดารามสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมในสมัยอยุธยาตอนปลาย กล่าวกันว่าวัดดุสิดาราม มีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลในประวัติศาสตร์ผู้หนึ่ง คือ เจ้าแม่วัดดุสิตผู้เป็นมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดี(ปาน)กับเจ้าพระยาโกธิบดี (เหล็ก)
 
และเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จฯเจ้าฟ้าฯกรมพระยาภาณุพันธวงศ์วรเดช ทรงกล่าวถึงวัดเจ้าแม่ดุสิตไว้ในหนังสือราชนิกูล รัชการที่ 5 ว่ามีศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าชื่อบัว ส่วนพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทรงกล่าวถึงเจ้าแม่ดุสิตไว้ในเรื่องเจ้าชีวิตว่าเป็นหม่อมเจ้า ทรงพระนามว่าอำไพซึ่งต่อมาบวชเป็นชีได้รับขนานสมญาว่า เจ้าแม่วัดดุสิต
 
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ เข้าสู่ตัวเมืองอยุธยาถนนเส้นโรจนะถึงสี่แยกไฟแดงเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวขวาตรงไป ประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา จะเห็นวัดอยู่ซ้ายมือ
วัดดุสิดาราม Map วัดดุสิดาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดดุสิดาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)