วัดวรเชษฐาราม

วัดวรเชษฐาราม

วัดวรเชษฐาราม

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phranakhon Si Ayutthaya attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 16.30 น.
 
วัดวรเชษฐาราม เป็นวัดสำคัญที่สุดวัดหนึ่งในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิตะวันตกของพระราชวังโบราณในเขตกำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยาในสมัยอยุธยา วัดนี้ตั้งอยู่ในชุมชนตลาดยอด แขวงขุนธรณีบาล
 
ตัววัดตั้งอยู่บนที่สูงมีคูน้ำล้อมรอบ โดยด้านใต้ติดกับคลองฝางและวัดโลกยสุธา ด้านตะวันออกติดกับวัดระฆัง (วัดวรโพธิ์) ด้านตะวันตกและด้านเหนือคือบริเวณชุมชนตลาดยอด ปัจจุบันนี้อยู่ในการปกครองตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับกล่าวถึงวัดวรเชษฐาราม
 
สรุปได้ความว่า เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. 2418 ได้ทรงแต่งเมรุถวายพระเพลิงพระศพพระเชษฐาธิราช แล้วสร้างอุทิศพระราชกุศลถวายวัดหนึ่งชื่อวัดวรเชษฐ์ ทรงสร้างพระวิหาร พระพุทธรูป พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและหอพระธรรม แล้วนิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีมาครองวัดนี้ความสำคัญของวัดวรเชษฐารามดังปรากฏในพระราชพงศาวดารคือ
 
เป็นวัดที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมาหาราช และเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี ซึ่งวัดวรเชษฐารามที่พระนครศรีอยุธยามีอยู่ 2 แห่ง แห่งแรกอยู่ในเกาะเมือง แห่งที่สองอยู่นอกเมืองด้านทิศตะวันออก วัดทั้งสองแห่งเป็นวัดฝ่ายอรัญวาสี เพราะลักษณะทางสถาปัตยกรรมทั้งสองก็มีอายุสมัยอยุธยาตอนกลางเช่นกัน
 
ดังนั้นจะระบุให้ชัดเจนลงไปว่าวัดใดเป็นวัดที่ฝังพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น คงต้องหาหลักฐานสนับสนุนมากกว่านี้อย่างไรก็ตาม มีเรื่องเล่ากันว่า เคยมีคนลักลอบขุดกรุเจดีย์ประฐานวัดวรเชษฐาราม(ในเมือง) พบผอบบรรจุอัฐิมีพระพุทธรูปนาปรกล้อม ด้วยเหตุที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชสมภพวันเสาร์
 
จึงเป็นหลักฐานชั้นหนึ่งที่ทำให้นักวิชาการกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า วัดวรเชษฐารามแห่งนี้ คือวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดวรเชษฐารามมีอายุเก่าแก่เกือบ 400 ปี เป็นวัดที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและโบราณคดี
วัดวรเชษฐาราม Map วัดวรเชษฐาราม Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดวรเชษฐาราม
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(8)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(6)

Royal Palace Royal Palace(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(6)

Museums Museums(9)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

Training Center Training Center(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(133)

Church Church(2)

Mosque Mosque(2)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(14)

Research and Development Research and Development

Royal Project Royal Project(3)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(10)

Local Market Local Market(5)

Floating Market Floating Market(3)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(1)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(2)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Animal camps and shows Animal camps and shows(2)

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(3)