ที่เที่ยวในอำเภอเมืองพะเยา ที่เที่ยวในอำเภอเมืองพะเยา(33)
กว๊านพะเยา
กว๊านพะเยา กว๊านพะเยา
วัดอนาลโยทิพยาราม
วัดอนาลโยทิพยาราม วัดอนาลโยทิพยาราม
หอวัฒนธรรมนิทัศน์
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ หอวัฒนธรรมนิทัศน์
วัดพระนั่งดิน
วัดพระนั่งดิน วัดพระนั่งดิน
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง
วัดติโลกอาราม
วัดติโลกอาราม วัดติโลกอาราม
วัดศรีโคมคำ
วัดศรีโคมคำ วัดศรีโคมคำ
วัดพระธาตุจอมทอง
วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมทอง

1 / 5 lovethailand