คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(38)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงราย(16)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงชัย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พาน(1)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าแดด(1)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่จัน(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงแสน(11)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่สาย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่สรวย(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาเม็งราย(2)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแก่น(1)

วัด

วัด

วัด อาวาส หรือ อาราม คือคำเรียก ศาสนสถานของศาสนาพุทธในประเทศไทย กัมพูชา และลาว เป็นที่อยู่ของภิกษุ และประกอบศาสนกิจของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดมีวิหาร อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิ เมรุ ซึ่งใช้สำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ เช่น การเวียนเทียน การสวดมนต์ การทำสมาธิ
 
วัดโดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส โดยส่วนพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของสถูปเจดีย์ อุโบสถ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฎิสงฆ์สำหรับภิกษุสามเณรจำพรรษ และในปัจจุบันแทบทุกวัดจะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเข้าไปด้วย เพื่อประโยชน์ในด้านการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน เช่น การฌาปนกิจศพ โดยในอดีตส่วนนี้จะเป็นป่าช้า ซึ่งอยู่ติดหรือใกล้วัด ตามธรรมเนียมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มฌาปนสถานในวัดพุทธศาสนาในประเทศไทยจะตั้งอยู่บนพื้นที่ ๆ เป็นป่าช้าเดิม
 
ปัจจุบัน วัดไทยในชนบทยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จำพรรษาของพระสงฆ์และเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้น
 
วัดในประเทศไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ได้แก่ พระอารามหลวง หรือ วัดหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง และวัดราษฎร์ คือวัดที่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา แต่มิได้เข้าบัญชีเป็นพระอารามหลวง
 
พระอารามหลวง มี 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นเอก มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร และวรมหาวิหาร ชั้นโท มี 4 ชนิด ได้แก่ ราชวรมหาวิหาร ราชวรวิหาร วรมหาวิหาร และวรวิหาร ชั้นตรี มี 3 ชนิด ได้แก่ ราชวรวิหาร วรวิหาร และสามัญ (ไม่มีสร้อยต่อท้าย)
 
วัดประจำพระราชวังในประเทศไทย วัดพระศรีสรรเพชญ์ (วัดประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดประจำพระบรมมหาราชวัง) กรุงเทพมหานคร
วัดร่องขุ่น

วัดร่องขุ่น
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
พระธาตุดอยปูเข้า (วัดพระธาตุภูเข้า)

พระธาตุดอยปูเข้า (วัดพระธาตุภูเข้า)
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดพระธาตุดอยจอมทอง

วัดพระธาตุดอยจอมทอง
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดพระธาตุเจดีย์หลวง

วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
วัดพระเจ้าล้านทอง

วัดพระเจ้าล้านทอง
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
วัดถ้ำพระผาคอก (วัดถ้ำพระผางาม)

วัดถ้ำพระผาคอก (วัดถ้ำพระผางาม)
(จ.เชียงราย อ.เวียงชัย)
วัดพระธาตุจอมกิตติ

วัดพระธาตุจอมกิตติ
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
วัดสังฆาแก้วดอนหัน

วัดสังฆาแก้วดอนหัน
(จ.เชียงราย อ.เชียงแสน)
วัดพระธาตุจอมสัก

วัดพระธาตุจอมสัก
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดพระธาตุดอยเขาควาย

วัดพระธาตุดอยเขาควาย
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดกลางเวียง

วัดกลางเวียง
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดงำเมือง

วัดงำเมือง
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดพระธาตุแม่แอบ

วัดพระธาตุแม่แอบ
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดพระธาตุดอยกองข้าว

วัดพระธาตุดอยกองข้าว
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดมุงเมือง

วัดมุงเมือง
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดศรีเกิด

วัดศรีเกิด
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)
วัดป่าดอยพระบาท

วัดป่าดอยพระบาท
(จ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย)