https://www.lovethailand.org/อำเภอจอมทอง

No.161/1270วัดพุทธนิมิตร
วัดพุทธนิมิตร
วัดพุทธนิมิตร วัดพุทธนิมิตร
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.162/1270วัดโมคคัลลาน
วัดโมคคัลลาน
วัดโมคคัลลาน วัดโมคคัลลาน
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.163/1270วัดวังจำปา
วัดวังจำปา
วัดวังจำปา วัดวังจำปา
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.164/1270วัดวังปาน
วัดวังปาน
วัดวังปาน วัดวังปาน
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.165/1270วัดสบเตี๊ยะ
วัดสบเตี๊ยะ
วัดสบเตี๊ยะ วัดสบเตี๊ยะ
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.166/1270วัดหนองอาบช้าง
วัดหนองอาบช้าง
วัดหนองอาบช้าง วัดหนองอาบช้าง
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.167/1270วัดห้วยม่วง
วัดห้วยม่วง
วัดห้วยม่วง วัดห้วยม่วง
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

No.168/1270วัดหาดนาค
วัดหาดนาค
วัดหาดนาค วัดหาดนาค
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แจ่ม

No.169/1270วัดพุทธเอ้น
วัดพุทธเอ้น
วัดพุทธเอ้น วัดพุทธเอ้น
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.170/1270วัดกองแขก
วัดกองแขก
วัดกองแขก วัดกองแขก
อ.แม่แจ่ม ต.กองแขก

No.171/1270วัดกองกาน
วัดกองกาน
วัดกองกาน วัดกองกาน
อ.แม่แจ่ม ต.แม่ศึก

No.172/1270วัดป่าแดด
วัดป่าแดด
วัดป่าแดด วัดป่าแดด
อ.แม่แจ่ม ต.ท่าผา

No.173/1270วัดยางหลวง
วัดยางหลวง
วัดยางหลวง วัดยางหลวง
อ.แม่แจ่ม ต.ท่าผา

No.174/1270วัดกู่
วัดกู่
วัดกู่ วัดกู่
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.175/1270วัดช่างเคิ่ง
วัดช่างเคิ่ง
วัดช่างเคิ่ง วัดช่างเคิ่ง
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.176/1270วัดต่อเรือ
วัดต่อเรือ
วัดต่อเรือ วัดต่อเรือ
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.177/1270วัดทุ่งยาว (ช่างเคิ่ง)
วัดทุ่งยาว (ช่างเคิ่ง)
วัดทุ่งยาว (ช่างเคิ่ง) วัดทุ่งยาว (ช่างเคิ่ง)
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.178/1270วัดน้อย
วัดน้อย
วัดน้อย วัดน้อย
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.179/1270วัดบนนา
วัดบนนา
วัดบนนา วัดบนนา
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง

No.180/1270วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)
วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)
วัดบ้านเจียง (วัดเจียง) วัดบ้านเจียง (วัดเจียง)
อ.แม่แจ่ม ต.ช่างเคิ่ง