https://www.lovethailand.org/อำเภอไชยปราการ

No.1181/1270วัดถ้ำผาผึ้ง
วัดถ้ำผาผึ้ง
วัดถ้ำผาผึ้ง วัดถ้ำผาผึ้ง
อ.ไชยปราการ ต.ศรีดงเย็น

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่วาง

No.1182/1270วัดชัยมงคล (ดอนเปา)
วัดชัยมงคล (ดอนเปา)
วัดชัยมงคล (ดอนเปา) วัดชัยมงคล (ดอนเปา)
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1183/1270วัดดอนเปา
วัดดอนเปา
วัดดอนเปา วัดดอนเปา
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1184/1270วัดทุ่งศิลา
วัดทุ่งศิลา
วัดทุ่งศิลา วัดทุ่งศิลา
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1185/1270วัดดอยสัพพัญญู
วัดดอยสัพพัญญู
วัดดอยสัพพัญญู วัดดอยสัพพัญญู
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1186/1270วัดรังษีสุทธาราม
วัดรังษีสุทธาราม
วัดรังษีสุทธาราม วัดรังษีสุทธาราม
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1187/1270วัดสันปูเลย (ดอนเปา)
วัดสันปูเลย (ดอนเปา)
วัดสันปูเลย (ดอนเปา) วัดสันปูเลย (ดอนเปา)
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1188/1270วัดหลวงขุนวิน
วัดหลวงขุนวิน
วัดหลวงขุนวิน วัดหลวงขุนวิน
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1189/1270วัดห้วยแก้ว
วัดห้วยแก้ว
วัดห้วยแก้ว วัดห้วยแก้ว
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1190/1270วัดใหม่สวรรค์
วัดใหม่สวรรค์
วัดใหม่สวรรค์ วัดใหม่สวรรค์
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1191/1270วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าห้วยปางเม็งเฉลิมพระเกียรติ
อ.แม่วาง ต.ดอนเปา

No.1192/1270วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง
วัดจอมแจ้ง วัดจอมแจ้ง
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.1193/1270วัดดอนแก้ว (ทุ่งปี้)
วัดดอนแก้ว (ทุ่งปี้)
วัดดอนแก้ว (ทุ่งปี้) วัดดอนแก้ว (ทุ่งปี้)
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.1194/1270วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง
วัดท่าช้าง วัดท่าช้าง
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.1195/1270วัดบุญยืน
วัดบุญยืน
วัดบุญยืน วัดบุญยืน
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.1196/1270วัดพันตน
วัดพันตน
วัดพันตน วัดพันตน
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.1197/1270วัดมะกับตองหลวง
วัดมะกับตองหลวง
วัดมะกับตองหลวง วัดมะกับตองหลวง
อ.แม่วาง ต.ทุ่งปี้

No.1198/1270วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม
วัดจันทร์เกษม วัดจันทร์เกษม
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง

No.1199/1270วัดดอนปิน
วัดดอนปิน
วัดดอนปิน วัดดอนปิน
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง

No.1200/1270วัดมหาวัน
วัดมหาวัน
วัดมหาวัน วัดมหาวัน
อ.แม่วาง ต.ทุ่งรวงทอง