https://www.lovethailand.org/อำเภอสันป่าตอง

No.761/1270วัดกอม่วง
วัดกอม่วง
วัดกอม่วง วัดกอม่วง
อ.สันป่าตอง ต.มะขุนหวาน

No.762/1270วัดป่างิ้ว (มะขุนหวาน)
วัดป่างิ้ว (มะขุนหวาน)
วัดป่างิ้ว (มะขุนหวาน) วัดป่างิ้ว (มะขุนหวาน)
อ.สันป่าตอง ต.มะขุนหวาน

No.763/1270วัดป่าซาง
วัดป่าซาง
วัดป่าซาง วัดป่าซาง
อ.สันป่าตอง ต.มะขุนหวาน

No.764/1270วัดกอโชค
วัดกอโชค
วัดกอโชค วัดกอโชค
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.765/1270วัดทรายมูล (แม่ก๊า)
วัดทรายมูล (แม่ก๊า)
วัดทรายมูล (แม่ก๊า) วัดทรายมูล (แม่ก๊า)
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.766/1270วัดแม่ก๊า
วัดแม่ก๊า
วัดแม่ก๊า วัดแม่ก๊า
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.767/1270วัดร้องขุด
วัดร้องขุด
วัดร้องขุด วัดร้องขุด
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.768/1270วัดโรงวัว (แม่ก๊า)
วัดโรงวัว (แม่ก๊า)
วัดโรงวัว (แม่ก๊า) วัดโรงวัว (แม่ก๊า)
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.769/1270วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม
วัดเวฬุวนาราม วัดเวฬุวนาราม
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.770/1270วัดสันกาวาฬ
วัดสันกาวาฬ
วัดสันกาวาฬ วัดสันกาวาฬ
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.771/1270วัดสันคอกช้าง
วัดสันคอกช้าง
วัดสันคอกช้าง วัดสันคอกช้าง
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.772/1270วัดหนองแขม
วัดหนองแขม
วัดหนองแขม วัดหนองแขม
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.773/1270วัดหนองครอบ
วัดหนองครอบ
วัดหนองครอบ วัดหนองครอบ
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.774/1270วัดอินทะวิชัย
วัดอินทะวิชัย
วัดอินทะวิชัย วัดอินทะวิชัย
อ.สันป่าตอง ต.แม่ก๊า

No.775/1270วัดกิ่วแลน้อย
วัดกิ่วแลน้อย
วัดกิ่วแลน้อย วัดกิ่วแลน้อย
อ.สันป่าตอง ต.บ้านแม

No.776/1270วัดต้นงิ้ว
วัดต้นงิ้ว
วัดต้นงิ้ว วัดต้นงิ้ว
อ.สันป่าตอง ต.บ้านแม

No.777/1270วัดท่าเดื่อ (บ้านแม)
วัดท่าเดื่อ (บ้านแม)
วัดท่าเดื่อ (บ้านแม) วัดท่าเดื่อ (บ้านแม)
อ.สันป่าตอง ต.บ้านแม

No.778/1270วัดท่าโป่ง
วัดท่าโป่ง
วัดท่าโป่ง วัดท่าโป่ง
อ.สันป่าตอง ต.บ้านแม

No.779/1270วัดธรรมชัย
วัดธรรมชัย
วัดธรรมชัย วัดธรรมชัย
อ.สันป่าตอง ต.บ้านแม

No.780/1270วัดบ้านดง (บ้านแม)
วัดบ้านดง (บ้านแม)
วัดบ้านดง (บ้านแม) วัดบ้านดง (บ้านแม)
อ.สันป่าตอง ต.บ้านแม