https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองนครพนม

No.1/23วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุ
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

No.2/23วัดศรีเทพประดิษฐาราม
วัดศรีเทพประดิษฐาราม
วัดศรีเทพประดิษฐาราม วัดศรีเทพประดิษฐาราม
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

No.3/23วัดโอกาสศรีบัวบาน
วัดโอกาสศรีบัวบาน
วัดโอกาสศรีบัวบาน วัดโอกาสศรีบัวบาน
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

No.4/23วัดกลาง
วัดกลาง
วัดกลาง วัดกลาง
อ.เมืองนครพนม ต.ในเมือง

No.5/23วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีบุญเรือง วัดศรีบุญเรือง
อ.เมืองนครพนม ต.นาราชควาย

No.6/23วัดแก่งเมือง
วัดแก่งเมือง
วัดแก่งเมือง วัดแก่งเมือง
อ.เมืองนครพนม ต.บ้านกลาง

No.7/23วัดมเหศรสุภาราม
วัดมเหศรสุภาราม
วัดมเหศรสุภาราม วัดมเหศรสุภาราม
อ.เมืองนครพนม ต.ดงขวาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอปลาปาก

No.8/23วัดพระธาตุมหาชัย
วัดพระธาตุมหาชัย
วัดพระธาตุมหาชัย วัดพระธาตุมหาชัย
อ.ปลาปาก ต.มหาชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าอุเทน

No.9/23วัดใต้ไชยบุรี (วัดใต้เมืองไชยบุรี)
วัดใต้ไชยบุรี (วัดใต้เมืองไชยบุรี)
วัดใต้ไชยบุรี (วัดใต้เมืองไชยบุรี) วัดใต้ไชยบุรี (วัดใต้เมืองไชยบุรี)
อ.ท่าอุเทน ต.ไชยบุรี

https://www.lovethailand.org/อำเภอธาตุพนม

No.10/23วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา
วัดหลักศิลา วัดหลักศิลา
อ.ธาตุพนม ต.พระกลางทุ่ง

No.11/23วัดหัวเวียงรังษี
วัดหัวเวียงรังษี
วัดหัวเวียงรังษี วัดหัวเวียงรังษี
อ.ธาตุพนม ต.ธาตุพนม

No.12/23วัดโพธิ์คำ
วัดโพธิ์คำ
วัดโพธิ์คำ วัดโพธิ์คำ
อ.ธาตุพนม ต.น้ำก่ำ

No.13/23วัดพุทธสีมา
วัดพุทธสีมา
วัดพุทธสีมา วัดพุทธสีมา
อ.ธาตุพนม ต.ฝั่งแดง

No.14/23วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อ.ธาตุพนม ต.ธาตุพนม

No.15/23วัดมรุกขนคร
วัดมรุกขนคร
วัดมรุกขนคร วัดมรุกขนคร
อ.ธาตุพนม ต.ดอนนางหงส์

https://www.lovethailand.org/อำเภอเรณูนคร

No.16/23วัดวุฒิวราราม
วัดวุฒิวราราม
วัดวุฒิวราราม วัดวุฒิวราราม
อ.เรณูนคร ต.เรณู

No.17/23วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู
วัดธาตุเรณู วัดธาตุเรณู
อ.เรณูนคร ต.เรณู

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาแก

No.18/23วัดภูถ้ำพระ
วัดภูถ้ำพระ
วัดภูถ้ำพระ วัดภูถ้ำพระ
อ.นาแก ต.บ้านแก้ง

No.19/23วัดพระซอง
วัดพระซอง
วัดพระซอง วัดพระซอง
อ.นาแก ต.พระซอง

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสงคราม

No.20/23วัดอรัญญวิเวก (วัดหลวงปู่ตื้อ)
วัดอรัญญวิเวก (วัดหลวงปู่ตื้อ)
วัดอรัญญวิเวก (วัดหลวงปู่ตื้อ) วัดอรัญญวิเวก (วัดหลวงปู่ตื้อ)
อ.ศรีสงคราม ต.บ้านข่า