https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเชียงใหม่

No.1/28หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.หายยา

No.2/28ชุมชนวัดเกต
ชุมชนวัดเกต
ชุมชนวัดเกต ชุมชนวัดเกต
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.วัดเกต

No.3/28หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

No.4/28หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อ.เมืองเชียงใหม่ ต.สุเทพ

https://www.lovethailand.org/อำเภอจอมทอง

No.5/28บ้านไร่ไผ่งาม
บ้านไร่ไผ่งาม
บ้านไร่ไผ่งาม บ้านไร่ไผ่งาม บ้านไร่ไผ่งาม
อ.จอมทอง ต.สบเตี๊ยะ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แจ่ม

No.6/28หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
อ.แม่แจ่ม ต.ท่าผา

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงดาว

No.7/28บ้านแม่แมะ
บ้านแม่แมะ
บ้านแม่แมะ บ้านแม่แมะ
อ.เชียงดาว ต.เมืองนะ

No.8/28บ้านหัวทุ่ง
บ้านหัวทุ่ง
บ้านหัวทุ่ง บ้านหัวทุ่ง
อ.เชียงดาว ต.เชียงดาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยสะเก็ด

No.9/28บ้านไทลื้อ
บ้านไทลื้อ
บ้านไทลื้อ บ้านไทลื้อ
อ.ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.10/28หมู่บ้านช้างแม่ปิง
หมู่บ้านช้างแม่ปิง
หมู่บ้านช้างแม่ปิง หมู่บ้านช้างแม่ปิง
อ.แม่แตง ต.อินทขิล

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.11/28บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่
บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่ บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่ บ้านม้ง (แม้ว) แม่สาใหม่
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง

No.12/28บ้านบวกเต๋ย
บ้านบวกเต๋ย
บ้านบวกเต๋ย บ้านบวกเต๋ย
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง

No.13/28บ้านปงไคร้
บ้านปงไคร้
บ้านปงไคร้ บ้านปงไคร้
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง

No.14/28บ้านสวนไร่สุชานันท์
บ้านสวนไร่สุชานันท์
บ้านสวนไร่สุชานันท์ บ้านสวนไร่สุชานันท์
อ.แม่ริม ต.โป่งแยง

No.15/28บ้านเมืองก๊ะ
บ้านเมืองก๊ะ
บ้านเมืองก๊ะ บ้านเมืองก๊ะ
อ.แม่ริม ต.สะลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอฝาง

No.16/28หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ หัตถกรรมกลุ่มทอผ้าชนเผ่าปกาเกอญอ
อ.ฝาง ต.แม่สูน

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่อาย

No.17/28บ้านใหม่พัฒนา
บ้านใหม่พัฒนา
บ้านใหม่พัฒนา บ้านใหม่พัฒนา
อ.แม่อาย ต.ท่าตอน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันป่าตอง

No.18/28บ้านกิ่วแลน้อย
บ้านกิ่วแลน้อย
บ้านกิ่วแลน้อย บ้านกิ่วแลน้อย
อ.สันป่าตอง ต.บ้านแม

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันกำแพง

No.19/28บ้านบ่อสร้าง
บ้านบ่อสร้าง
บ้านบ่อสร้าง บ้านบ่อสร้าง บ้านบ่อสร้าง
อ.สันกำแพง ต.ต้นเปา

No.20/28บ้านต้นเปา
บ้านต้นเปา
บ้านต้นเปา บ้านต้นเปา
อ.สันกำแพง ต.ต้นเปา