https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยสะเก็ด

No.1/25เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.2/25อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้
อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้
อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้
อ.ดอยสะเก็ด ต.ลวงเหนือ

No.3/25อ่างเก็บน้ำห้วยก้า
อ่างเก็บน้ำห้วยก้า
อ่างเก็บน้ำห้วยก้า อ่างเก็บน้ำห้วยก้า
อ.ดอยสะเก็ด ต.แม่โป่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่แตง

No.4/25เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
อ.แม่แตง ต.ช่อแล

No.5/25อ่างเก็บน้ำโป่งเป้า
อ่างเก็บน้ำโป่งเป้า
อ่างเก็บน้ำโป่งเป้า อ่างเก็บน้ำโป่งเป้า
อ.แม่แตง ต.สันป่ายาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ริม

No.6/25อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า
อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว

No.7/25อ่างเก็บน้ำแม่จอก
อ่างเก็บน้ำแม่จอก
อ่างเก็บน้ำแม่จอก อ่างเก็บน้ำแม่จอก
อ.แม่ริม ต.ดอนแก้ว

https://www.lovethailand.org/อำเภอสะเมิง

No.8/25อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน
อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาน
อ.สะเมิง ต.สะเมิงเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอฝาง

No.9/25เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว
อ.ฝาง ต.ม่อนปิ่น

No.10/25โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง
อ.ฝาง ต.แม่งอน

No.11/25อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อ่างเก็บน้ำห้วยบอน อ่างเก็บน้ำห้วยบอน
อ.ฝาง ต.เวียง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่อาย

No.12/25อ่างเก็บน้ำห้วยปู
อ่างเก็บน้ำห้วยปู
อ่างเก็บน้ำห้วยปู อ่างเก็บน้ำห้วยปู
อ.แม่อาย ต.แม่อาย

No.13/25อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี อ่างเก็บน้ำห้วยจันสี
อ.แม่อาย ต.แม่นาวาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพร้าว

No.14/25อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น
อ.พร้าว ต.ป่าไหน่

No.15/25อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ่างเก็บน้ำห้วยลึก อ่างเก็บน้ำห้วยลึก
อ.พร้าว ต.น้ำแพร่

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันป่าตอง

No.16/25อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม อ่างเก็บน้ำหนองสะเรียม
อ.สันป่าตอง ต.ยุหว่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันกำแพง

No.17/25อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ่างเก็บน้ำห้วยลาน
อ.สันกำแพง ต.ออนใต้

No.18/25อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพริก
อ.สันกำแพง ต.ห้วยทราย

https://www.lovethailand.org/อำเภอสันทราย

No.19/25อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
อ.สันทราย ต.แม่แฝก

https://www.lovethailand.org/อำเภอดอยเต่า

No.20/25ทะเลสาบดอยเต่า
ทะเลสาบดอยเต่า
ทะเลสาบดอยเต่า ทะเลสาบดอยเต่า ทะเลสาบดอยเต่า
อ.ดอยเต่า ต.ท่าเดื่อ