https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/5

คลองปากประ

คลองปากประ คลองปากประ
    อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.2/5

หารควนถบ

หารควนถบ หารควนถบ
    อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกงหรา

No.3/5

พรุนาแด้

พรุนาแด้ พรุนาแด้
    อ.กงหรา ต.กงหรา

https://www.lovethailand.org/อำเภอควนขนุน

No.4/5

ทะเลน้อย

ทะเลน้อย ทะเลน้อย ทะเลน้อย
    อ.ควนขนุน ต.ควนขนุน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางแก้ว

No.5/5

คลองหูแร่

คลองหูแร่ คลองหูแร่ คลองหูแร่
    อ.บางแก้ว ต.ท่ามะเดื่อ