https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองพัทลุง

No.1/3

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ

พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
    อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.2/3

เขาหลักโค

เขาหลักโค เขาหลักโค เขาหลักโค
    อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์

No.3/3

เขาหลักไก่

เขาหลักไก่ เขาหลักไก่
    อ.เมืองพัทลุง ต.คูหาสวรรค์